Категории
Води

Планове за управление на риска от наводнения 2016-2021

Директива 2007/60/ЕС за оценка и управление на риска от наводнения

Оценката и управлението на риска от наводнения за Р. България е предмет на Европейската Директива за наводненията (ДН), която е в сила от 26.11.2007 г. и е транспонирана в националното законодателство с изменението на Закона за водите през м.август 2010 г.

Директивата изисква от държавите членки да приложат подход на дългосрочно планиране за намаляване на риска от наводнения в три етапа:

I. ПРЕДВАРИТЕЛНА ОЦЕНКА НА РИСКА ОТ НАВОДНЕНИЯ

Методика за предварителна оценка на риска от наводнения –

Част А – Част Б – Съкратен алгоритъм – Част Б – Анкети – Упътване за очертаване на залетите площи

РАЙОНИ СЪС ЗНАЧИТЕЛЕН ПОТЕНЦИАЛЕН РИСК ОТ НАВОДНЕНИЯ (РЗПРН)
 

Критерии и методи за определяне и класифициране на риска и определяне на РЗПРН – тук

Унифицирани критерии за класифициране на риска по местоположение на наводненията – тук

 

II. КАРТИ НА ЗАПЛАХАТА И РИСКА ОТ НАВОДНЕНИЯ

Методика за оценка на заплахата и риска от наводнения (изтегли)

Приложение 1 – Приложение 2 – Приложение 3

Заповед № РД-370/ 16.04.2013 г. на Министъра на околната среда и водите за одобрение на методиката (изтегли)

III. ПЛАНОВЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА ОТ НАВОДНЕНИЯ (ПУРН)

– резюме на ПУРН, версия на български език

– резюме на ПУРН, версия на английски език (summary of  FRMP)

Методика за анализ на разходите и ползите за целите на оценка на мерките в ПУРН  (изтегли)

Национален каталог от мерки за ПУРН (изтегли)