Категории
Води

Консултации с обществеността за ПУРБ 2016 – 2021 г.

Консултации с обществеността за Планове за управление на речните басейни 2016 – 2021 г.

Национални подкрепящи документи

СЪОБЩЕНИЕ:

Дирекция „УВ“ на МОСВ уведомява всички заинтересовани страни, че срокът за обществените консултации по проектите на Планове за управление на речните басейни (2016-2021г.) се удължава както следва:

- за Дунавски район - до 06.12.2016 г. включително - за Черноморски район - до 01.12.2016 г. включително - за Източнобеломорски район - до 01.12.2016 г. включително - за Западнобеломорски район - до 02.12.2016 г. включително

Новият срок е обвързан с продължаването на провеждането на необходимите процедури по изготвяне на екологични оценки (ЕО)/ Оценки за съвместимост (ОС) на проектите на ПУРБ (2016-2021г.), в съответствие с изискванията на Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програма от 2006г.

(публикувано на 09.08.2016г.)

ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА ПУРБ 2016 – 2021

На основание чл. 19а, т.1, т.2 и т.3 от  Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО),  Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ осигурява публичен достъп до Задание за обхват и съдържание на Доклада за екологична оценка на проекта на План за управление на речните басейни на Западнобеломорски район (2016-2021).  http://wabd.bg/bg/index.php?option=com_content&task=view&id=1125&Itemid=96

НОВО: Съобщение до заинтересованите лица и общественост за  провеждане на консултации за Екологична оценка на проект на План за управление на речните басейни в Западнобеломорски район за басейново управление 2016-2021 г., съгласно изискванията на чл. 20, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми  (ДВ, бр. 57/02.07.2004 г., посл. изм. ДВ бр. 12/12.02.2016 г.)

Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ СЪОБЩАВА, че са изготвени Доклад по екологична оценка на проект на План за управление на речните басейни  (ПУРБ) в Западнобеломорски район за басейново управление 2016-2021 г. и приложения към него, включително Нетехническо резюме и Доклад за оценка на степента на въздействие на ПУРБ върху предмета и целите на защитените зони в обхвата на Западнобеломорски РБУ, които се представят за обществени консултации.

Пълният текст на изброените документи можете да намерите тук.

Публикувано на 31.10.2016 г.

 

На основание чл. 19а, т.1, т.2 и т.3 от  Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО),  Басейнова дирекция „Дунавски район“ осигурява публичен достъп до Задание за обхват и съдържание на Доклада за екологична оценка на проекта на План за управление на речните басейни на Дунавски район (2016-2021). http://www.bd-dunav.org/content/upravlenie-na-vodite/plan-za-upravlenie-na-rechniia-baseyn/aktualizaciia-na-purb/ekologichna-ocenka-na-proekta-na-purb-2016-2021/

НОВО: Съобщение до заинтересованите лица и общественост за  провеждане на консултации за Екологична оценка на проект на План за управление на речните басейни в Дунавски район за басейново управление 2016-2021 г., съгласно изискванията на чл. 20, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми  (ДВ, бр. 57/02.07.2004 г., посл. изм. ДВ бр. 12/12.02.2016 г.)

Басейнова дирекция „Дунавски район“ СЪОБЩАВА, че са изготвени Доклад по екологична оценка на проект на План за управление на речните басейни  (ПУРБ) в Дунавски район за басейново управление 2016-2021 г. и приложения към него, включително Нетехническо резюме и Доклад за оценка на степента на въздействие на ПУРБ върху предмета и целите на защитените зони в обхвата на Дунавски РБУ, които се представят за обществени консултации.

Пълният текст на изброените документи можете да намерите тук.

Публикувано на 28.10.2016 г.

НОВО: Басейнова дирекция „Дунавски район“ СЪОБЩАВА, че удължава  срока за консултации по публикувания  Доклад за екологичната оценка на проект на ПУРБ в Дунавски район за басейново управление 2016-2021 и приложения към него  до 05.12.2016г включително.

Отменя се общественото обсъждане насрочено за 30.11.2016 г и се обявява нова дата за обществено обсъждане – на 6.12.2016 г. от 10:30 часа в Заседателна зала на БДДР, адрес: гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60, етаж 7  ще се проведе обществено обсъждане на ДЕО, в т.ч. ДОСВ и проекта на ПУРБ на ДРБУ. Всички заинтересовани страни в управлението на водите в Дунавски район са добре дошли да се включат и да изразят на място своите становища и мнения.

 

На основание чл. 19а, т.1, т.2 и т.3 от  Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО),  Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ осигурява публичен достъп до Задание за обхват и съдържание на Доклада за екологична оценка на проекта на План за управление на речните басейни на Източнобеломорски район (2016-2021). http://earbd.org/indexdetails.php?menu_id=596

НОВО: Съобщение до заинтересованите лица и общественост за  провеждане на консултации за Екологична оценка на проект на План за управление на речните басейни в Източнобеломорски район за басейново управление 2016-2021 г., съгласно изискванията на чл. 20, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми  (ДВ, бр. 57/02.07.2004 г., посл. изм. ДВ бр. 12/12.02.2016 г.)

Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ СЪОБЩАВА, че са изготвени Доклад по екологична оценка на проект на План за управление на речните басейни  (ПУРБ) в Източнобеломорски район за басейново управление 2016-2021 г. и приложения към него, включително Нетехническо резюме и Доклад за оценка на степента на въздействие на ПУРБ върху предмета и целите на защитените зони в обхвата на Източнобеломорски РБУ, които се представят за обществени консултации.

Пълният текст на изброените документи можете да намерите тук.

Публикувано на 28.10.2016 г.

 

На основание чл. 19а, т.1, т.2 и т.3 от  Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО),  Басейнова дирекция „Черноморски район“ осигурява публичен достъп до Задание за обхват и съдържание на Доклада за екологична оценка на проекта на План за управление на речните басейни на Черноморски район (2016-2021).  http://www.bsbd.org/bg/eo_purb_2016_2021.html

НОВО: Съобщение до заинтересованите лица и общественост за  провеждане на консултации за Екологична оценка на проект на План за управление на речните басейни в Черноморски район за басейново управление 2016-2021 г., съгласно изискванията на чл. 20, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми  (ДВ, бр. 57/02.07.2004 г., посл. изм. ДВ бр. 12/12.02.2016 г.)

Басейнова дирекция „Черноморски район“ СЪОБЩАВА, че са изготвени Доклад по екологична оценка на проект на План за управление на речните басейни  (ПУРБ) в Черноморски район за басейново управление 2016-2021 г. и приложения към него, включително Нетехническо резюме и Доклад за оценка на степента на въздействие на ПУРБ върху предмета и целите на защитените зони в обхвата на Черноморски РБУ, които се представят за обществени консултации.

Пълният текст на изброените документи можете да намерите тук.

Публикувано на 31.10.2016 г.

Горните 4 линка дават възможност за запознаване със Заданията за обхвата и съдържанието на доклада за екологична оценка на съответния ПУРБ, схемите за консултации и Уведомленията по чл.10 от Наредбата за оценка на съвместимостта.

Становища, бележки и препоръки относно Заданията за обхвата и съдържанието на Докладите за екологична оценка могат да бъдат депозирани в съответните Басейнови дирекции в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение  в срок до 23.08.2016 г. включително.