Категории
Води

Консултации с обществеността за ПУРН

Дата на публикуване: 26.07.2023 г.

Обществено обсъждане на плана за управление на риска от наводнения 2022-2027 г. в Западнобеломорски район за басейново управление, проведено на 27 май 2023 г.

Обществено обсъждане на плана за управление на риска от наводнения 2022-2027 г. в Дунавски район за басейново управление, проведено на 26 април 2023 г.

Обществено обсъждане на плана за управление на риска от наводнения 2022-2027 г. в Черноморски район за басейново управление проведено на 24 април 2023 г. в гр. Варна

Обществено обсъждане на плана за управление на риска от наводнения 2022-2027 г. в Източнобеломорски район за басейново управление, проведено на 21 април 2023 г. в гр. Пловдив

Обществено обсъждане на Плановете за управление на риска от наводнения за периода 2022-2027 за четирите района за басейново управление, проведено на 19 април 2023 г. в гр. София

 

Дата на публикуване: 15.12.2022 г.

Министерство на околната среда и водите, съобщава, че на 15 декември 2022 г. са публикувани за консултации и писмени становища Проектите на Плановете за управление на риска от наводнения (ПУРН) за Дунавски, Черноморски, Източнобеломорски и Западнобеломорски район за басейново управление.

Проектите на плановите документи са разработени в рамките на проект BG16M1OP002-4.005-0001 „ПУРН – втори цикъл 2022-2027 г.", финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“, с бенефициент дирекция „Управление на водите“ към Министерство на околната среда и водите в партньорство с Басейновите дирекции.

Проектите на ПУРН са публикувани на интернет страниците на басейновите дирекции, но могат да бъдат достъпени и чрез сайта на ведомството, в секция Води – Планове за управление – Планове за управление на риска от наводнения 2022 – 2027.

Становища, забележки, препоръки и коментари по публикуваните проекти на ПУРН следва да бъдат изпращани поотделно за съответния район за басейново управление, на официалния адрес на Басейновата дирекция или по електронната поща.

(БД „Дунавски район“ – гр.Плевен, ул.„Чаталджа“№ 60, п.к 1237, e-mail: dunavbd@bddr.bg;

БД „Черноморски район“ - гр.Варна, ул.„Александър Дякович" №33, e-mail: bdvarna@bsbd.bg;

БД „Източнобеломорски район“ – гр.Пловдив, ул.„Янко Сакъзов“35, п.к.307, e-mail: bd_plovdiv@earbd.bg и

БД „Западнобеломорски район“ – гр.Благоевград, бул.„Св. Димитър Солунски”№ 66, п.к. 441, e-mail: bdblg@wabd.bg).

Крайният срок за представяне на становища по проектите на ПУРН е 10.09.2023 г.

 

Дата на публикуване: 25.02.2022 г.

Започват консултации по картите на заплахата и на риска от наводнения

Министерство на околната среда и водите съобщава, че за утвърдените райони със значителен потенциален риск от наводнения са публикувани за консултации и писмени становища проектите на картите на районите под заплаха и с риск от наводнения.

Проектите на картите може да намерите тук.

Всички заинтересовани страни и широката общественост могат да представят своите становища по публикуваните проекти на карти в срок до 26 април 2022 г.

 

Дата на публикуване: 17.03.2021 г.

Следващ етап от втория цикъл на прилагане ДН е Актуализацията на Предварителната оценка на риска от наводнения (ПОРН)

Проектите на ПОРН за четирите района са публикувани на 17 март 2021 г. на интернет страницата на съответната басейнова дирекция, но могат да бъдат достъпени и чрез сайта на ведомството, в секция Води – Планове за управление – Планове за управление на риска от наводнения 2022 – 2027.

В рамките на срока за консултации е планирано провеждането и на 17 онлайн срещи, разпределени по басейнови дирекции. За повече информация натиснете тук.

 

 

Дата на публикуване: 21.12.2018 г.

Консултации по График и Работна програма за актуализиране на ПУРН 2022-2027

Съгласно изискванията на Директива 2007/60/ЕС относно оценката и управлението на риска от наводнения ( ДН), транспонирана в Закона за водите, Планът за управление на риска от наводнения (ПУРН), се актуализира на всеки шест години. Ключова роля в този процес имат консултациите със заинтересованите страни и обществените обсъждания, които се извършват на различните етапи от актуализиране на плана.

Разработването/ Актуализирането на плана стартира с публикуването на Работна програма, която включва основните дейности във връзка с неговата актуализация, с посочени срокове за реализация, както и на График с предвидените обществени консултации в процеса на актуализация на ПУРН.

Графикът и Работна програма за актуализацията на ПУРН са публикувани за консултации в периода от 21.12.2018 г. до 21.06.2019 г. ,едновременно с консултациите по график и работна програма за Плановете за управление на речните басейни (ПУРБ).

Информацията е публикувана на интернет страницата на МОСВ, в секция „Води, Актуално/ Новини. За да видите Графика и Работна програма за актуализацията на ПУРН – натиснете тук.

Съгласно разработените График и работна програма за актуализацията на ПУРН 2022-2027 г. се предвижда провеждане на консултации и на следващите етапи от подготовка на плановите документи, координирано с консултациите от етапите за актуализацията на ПУРБ:

 Следващите консултации при актуализацията на ПУРН се планират в периодите:

  •  м. юни до м. август 2019 г. по проектите на ПОРН с включени РЗПРН;
  • м.юни 2020 до м.февруари 2021 - по проекта на картите на районите под заплаха и с риск от наводнения;
  • януари 2022 – м.юни 2022 – по проекта на План за управление на риска от наводнения и Програмата от мерки за съответния район за басейново управление.

 

 

ВАЖНО!!! Напомняме Ви, че срокът за консултации и представяне на становища по ПРОЕКТ НА ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА ОТ НАВОДНЕНИЯ ЗА ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН е до 16.12.2016 г.

Становища може да се внасят до 17.30 ч. на адрес: 4000 Пловдив, ул. „Янко Сакъзов“ №35, на факс: 032 60 47 21 или на e-mail: bd_plovdiv_floods@abv.bg

ПРОЕКТ НА ПЛАНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА ОТ НАВОДНЕНИЯ ЗА ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН е публикуван  http://earbd.org/ в раздел ПУРН

Консултации  с обществеността на Екологична оценка на проектите на Плановете за управление на риска от наводнения  разработени от басейновите дирекции 

Басейнова дирекция „Източнобеломорски районосигурява публичен достъп до Доклада за екологична оценка на проекта на План за управление на риска от наводнения на Източнобеломорски район (2016-2021). http://earbd.org/indexdetails.php?menu_id=597

Басейнова дирекция „Черноморски район“ осигурява публичен достъп до Доклада за екологична оценка на проекта на План за управление на риска от наводнения на Черноморскирайон (2016-2021).http://www.bsbd.org/bg/eco_assessment.html

Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ осигурява публичен достъп до Доклада за екологична оценка на проекта на План за управление на риска от наводнения на Западнобеломорски район (2016-2021).  http://www.wabd.bg/index.php/2015-06-25-12-30-02

Басейнова дирекция „Дунавски район“ осигурява публичен достъп до Доклада за екологична оценка на проекта на План за управление на риска от наводнения на Дунавски район (2016-2021).  http://www.bd-dunav.org/content/upravlenie-na-vodite/upravlenie-na-riska-ot-navodneniia/ekologichna-ocenka/

Консултации  с обществеността на проектите на Плановете за управление на риска от наводнения  разработени от басейновите дирекции  

Първите проекти на Планове за управление на риска от наводнения са  публикувани за консултации с обществеността. Плановете за управление на риска от наводнения са разработени за всеки район за басейново управление на водите за периода 2016-2021 г. Крайният срок на консултациите за Черноморски район е 31 октомври 2016 г., за Западнобеломорски район е 31 октомври 2016 г., за Дунавски район е 30 октомври 2016 г. и за Източнобеломорски район е 16 декември 2016 г.

Проектите на Плановете за управление на риска от наводнения  разглеждат всички аспекти на управлението на риска, като се съсредоточават върху предотвратяването, защитата, подготвеността, включително прогнозите за наводнения, системите за ранно предупреждение и отчитат характеристиките на съответния район за басейново управление на водите за период от шест години – от 2016 до 2021 година включително. Те включват Програми от конкретни мерки или комбинация от мерки за решаване на установените проблеми и постигане на поставените цели за всеки един от определените 116 района със значителен потенциален риск от наводнения в страната. Конкретизирани са отговорните институции, сроковете за изпълнение на мерките  и източниците на финансиране.

Всяко лице може да се консултира със съответната басейнова дирекция  и да представи писмено становище до крайния срок на консултациите.   

Повече информация на страниците на басейновите дирекции:

Басейнова дирекция „Черноморски район“ –  http://www.bsbd.org/bg/page_purn_bsbd.html

Срокът на консултациите за Черноморски район се удължава до 31 октомври 2016 г.

 

Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ –  http://www.wabd.bg/index.php/2015-06-25-12-30-02

Срокът на консултациите за Западнобеломорски район се удължава до  31 октомври 2016 г.

 

Басейнова дирекция „Дунавски район“ –  http://www.bd-dunav.org/content/upravlenie-na-vodite/upravlenie-na-riska-ot-navodneniia/plan-za-upravlenie-na-riska-ot-navodneniia/

Срокът на консултациите за Дунавски район се удължава до 30 октомври 2016 г.

 

Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ –  http://earbd.org/indexdetails.php?menu_id=450

Краен срок на консултациите за Източнобеломорски район – 16 декември 2016 г.