Категории
Води

Консултации с обществеността за ПУРН

ВАЖНО!!! Напомняме Ви, че срокът за консултации и представяне на становища по ПРОЕКТ НА ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА ОТ НАВОДНЕНИЯ ЗА ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН е до 16.12.2016 г.

Становища може да се внасят до 17.30 ч. на адрес: 4000 Пловдив, ул. „Янко Сакъзов“ №35, на факс: 032 60 47 21 или на e-mail: bd_plovdiv_floods@abv.bg

ПРОЕКТ НА ПЛАНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА ОТ НАВОДНЕНИЯ ЗА ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН е публикуван  http://earbd.org/ в раздел ПУРН

Консултации  с обществеността на Екологична оценка на проектите на Плановете за управление на риска от наводнения  разработени от басейновите дирекции 

Басейнова дирекция „Източнобеломорски районосигурява публичен достъп до Доклада за екологична оценка на проекта на План за управление на риска от наводнения на Източнобеломорски район (2016-2021). http://earbd.org/indexdetails.php?menu_id=597

Басейнова дирекция „Черноморски район“ осигурява публичен достъп до Доклада за екологична оценка на проекта на План за управление на риска от наводнения на Черноморскирайон (2016-2021).http://www.bsbd.org/bg/eco_assessment.html

Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ осигурява публичен достъп до Доклада за екологична оценка на проекта на План за управление на риска от наводнения на Западнобеломорски район (2016-2021).  http://www.wabd.bg/index.php/2015-06-25-12-30-02

Басейнова дирекция „Дунавски район“ осигурява публичен достъп до Доклада за екологична оценка на проекта на План за управление на риска от наводнения на Дунавски район (2016-2021).  http://www.bd-dunav.org/content/upravlenie-na-vodite/upravlenie-na-riska-ot-navodneniia/ekologichna-ocenka/

Консултации  с обществеността на проектите на Плановете за управление на риска от наводнения  разработени от басейновите дирекции  

Първите проекти на Планове за управление на риска от наводнения са  публикувани за консултации с обществеността. Плановете за управление на риска от наводнения са разработени за всеки район за басейново управление на водите за периода 2016-2021 г. Крайният срок на консултациите за Черноморски район е 31 октомври 2016 г., за Западнобеломорски район е 31 октомври 2016 г., за Дунавски район е 30 октомври 2016 г. и за Източнобеломорски район е 16 декември 2016 г.

Проектите на Плановете за управление на риска от наводнения  разглеждат всички аспекти на управлението на риска, като се съсредоточават върху предотвратяването, защитата, подготвеността, включително прогнозите за наводнения, системите за ранно предупреждение и отчитат характеристиките на съответния район за басейново управление на водите за период от шест години – от 2016 до 2021 година включително. Те включват Програми от конкретни мерки или комбинация от мерки за решаване на установените проблеми и постигане на поставените цели за всеки един от определените 116 района със значителен потенциален риск от наводнения в страната. Конкретизирани са отговорните институции, сроковете за изпълнение на мерките  и източниците на финансиране.

Всяко лице може да се консултира със съответната басейнова дирекция  и да представи писмено становище до крайния срок на консултациите.   

Повече информация на страниците на басейновите дирекции:

Басейнова дирекция „Черноморски район“ –  http://www.bsbd.org/bg/page_purn_bsbd.html

Срокът на консултациите за Черноморски район се удължава до 31 октомври 2016 г.

 

Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ –  http://www.wabd.bg/index.php/2015-06-25-12-30-02

Срокът на консултациите за Западнобеломорски район се удължава до  31 октомври 2016 г.

 

Басейнова дирекция „Дунавски район“ –  http://www.bd-dunav.org/content/upravlenie-na-vodite/upravlenie-na-riska-ot-navodneniia/plan-za-upravlenie-na-riska-ot-navodneniia/

Срокът на консултациите за Дунавски район се удължава до 30 октомври 2016 г.

 

Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ –  http://earbd.org/indexdetails.php?menu_id=450

Краен срок на консултациите за Източнобеломорски район – 16 декември 2016 г.