Категории
Води

Морска стратегия на Република България 2022 - 2027 г.

КОНСУЛТАЦИИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА ЗА МОРСКАТА СТРАТЕГИЯ НА Р БЪЛГАРИЯ

Консултации с обществеността за първа част от Морската стратегия на Р България и Програми от мерки за периода 2022-2027 г.

Дата на публикуване: 22.10.2021 г.

Актуално: Изготвен е Доклад за Актуализация на оценката на морската околна среда, дефиниции и цели за добро състояние на морската околна среда, който е публикуван за консултация с обществеността в периода 22.10.2021 г. до 22.11.2021 г. като първи етап от актуализация на Морската стратегия и Програми от мерки за 2022-2027 г.

Морската стратегия на Р. България е разработена в съответствие с изискванията на Рамкова директива за морска стратегия и се прилага на 6-годишни периоди, започващи през 2012 г.

Целта на Морската стратегия е постигане на добро състояние на морската околна среда.

Понастоящем се разработва втората Морска стратегия на Р България и Програма от мерки за периода 2022 – 2027 г., като изготвената Актуализирана оценка на морската околна среда, дефиниции и цели за добро състояние на морската околна среда е първа част от нея.

Актуализираната оценка на морската околна среда съдържа информация за състоянието на морската околна среда, характеристиките за добро състояние на морската околна среда, предложените екологични цели и свързаните с тях критерии, индикатори и прагови стойности, включително степента на достигане на доброто й състояние.

Актуализираната оценка се предоставя за коментари от страна на компетентните органи, заинтересованите страни и широката общественост.

Информацията е публикувана на интернет страницата на МОСВ и на интернет страницата на Басейнова дирекция „Черноморски район“.

Документи за консултация може да намерите тук.

Бихме искали да насърчим активното участие на всички компетентни органи, заинтересовани страни и широката общественост при разработването на втората Морска стратегия на Р България и нейното прилагане.

Очакваме пълноценно и активно участие на обществеността и с помощта на Вашите становища и предложения по отношение на оценката на морската околна среда и степента на достигане на доброто й състояние.

Становища, предложения, препоръки и коментари по публикуваната Актуализирана оценка на морската околна среда, дефиниции и цели за добро състояние на морската околна среда е първа част от Морската стратегия на Р България може да изпращате на следните адреси:

 

Министерство на околната среда и водите

адрес за кореспонденция:

1000, гр. София, бул. 'Княгиня Мария Луиза“ 22

Тел: 02/ 940 60 00

e-mail: edno_gishe@moew.government.bg

 

Басейнова дирекция „Черноморски район“

адрес за кореспонденция:

9000, гр. Варна, ул. “Александър Дякович” 33

тел: +359 52 687 431; тел/факс: +359 52 631 448

e-mail: bdvarna@bsbd.org