Категории
Води

Морска стратегия на Република България 2022 - 2027 г.

КОНСУЛТАЦИИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА ЗА МОРСКАТА СТРАТЕГИЯ НА Р БЪЛГАРИЯ

Дата на публикуване: 09.02.2024г.

Актуално: Консултации на проекта на Морска стратегия на Република България и програмата от мерки за периода 2022-2027

Басейнова дирекция „Черноморски район“ публикува на 30.01.2024 г. за консултации проект на Морска стратегия на Република България и Програма от мерки за периода 2022-2027 -  тук

Писмени становища, препоръки и/или коментари по проекта на Морската стратегия на Р България и Програмата от мерки за периода 2022-2027 могат да бъдат изпращани до Басейнова дирекция „Черноморски район“

в срок до 30 септември 2024 г. на адрес: 9000, гр. Варна, ул. „Александър Дякович“ 33 и/или на електронна поща: bdvarna@bsbd.bg.

 

Дата на публикуване: 09.02.2024г.

Актуално: Провеждане на консултации по Задание за обхват и съдържание на Доклад за екологична оценка (ДЕО) на Морска стратегия на Р България 2022-2027

Басейнова дирекция „Черноморски район“ публикува на 30.01.2024 г. за консултации Задание за обхват и съдържание на Доклад за екологична оценка (ДЕО) на Морска стратегия на Р България 2022-2027 – тук

Срокът за представяне на становища по заданието пред БДЧР е 30-дневен от датата на публикуването на БДЧР.

 

Дата на публикуване: 31.10.2023 г.

Обществени обсъждания на проекта на Програмата от мерки към проекта на Морска стратегия на Р България 2022-2027

Актуализирана е програмата от мерки (ПоМ), която е трета част от актуализацията на Морска стратегия на Република България 2022-2027 г. Програмата е разработена съгласно член 13, ал.1 и актуализирана в изпълнение на член 17 от Рамкова директива за морска стратегия 2008/56//ЕО (РДМС).

Проектът е публикуван за обществено обсъждане и консултации на 24 октомври 2023 г., като  с програмата може да се запознаете тук.

Консултацията ще продължи 1 месец – до 23 ноември 2023 г. Повече информация може да намерите тук.

В срока за консултация (до 23 ноември 2023 г.)  всички компетентни органи, заинтересовани страни и граждани могат да изпратят своите становища, мнения/коментари и предложения по проекта на втората Програма от мерки на електронната поща или на адресите за кореспонденция, които ще бъдат използвани за финализиране на окончателната ПоМ на следните адреси:

Басейнова дирекция "Черноморски район"

Aдрес за кореспонденция:

9000, гр. Варна, ул. "Александър Дякович" №33

тел: +359 52 687 431; тел/факс: +359 52 631 448

e-mail: bdvarna@bsbd.bg

Министерство на околната среда и водите

Aдрес за кореспонденция:

Централна сграда:

1000, гр. София, бул. "Княгиня Мария Луиза" №22

Тел: 02/ 940 60 00

e-mail: edno_gishe@moew.government.bg

 

Консултациите с обществеността по втората част от Морската стратегия на Р България за периода 2022-2027 г. относно Програмите за мониторинг са проведени в периода 09 септември до 10 октомври 2022 г.  Програмите за мониторинг са актуализирани в съответствие с член 11 от Рамкова директива за морска стратегия 2008/56//ЕО (РДМС).

Повече информация е налична тук.

Документи за консултациятук

 

Консултации с обществеността за първа част от Морската стратегия на Р България и Програми от мерки за периода 2022-2027 г.

Дата на публикуване: 22.10.2021 г.

Изготвен е Доклад за Актуализация на оценката на морската околна среда, дефиниции и цели за добро състояние на морската околна среда, който е публикуван за консултация с обществеността в периода 22.10.2021 г. до 22.11.2021 г. като първи етап от актуализация на Морската стратегия и Програми от мерки за 2022-2027 г.

Морската стратегия на Р. България е разработена в съответствие с изискванията на Рамкова директива за морска стратегия и се прилага на 6-годишни периоди, започващи през 2012 г.

Целта на Морската стратегия е постигане на добро състояние на морската околна среда.

Понастоящем се разработва втората Морска стратегия на Р България и Програма от мерки за периода 2022 – 2027 г., като изготвената Актуализирана оценка на морската околна среда, дефиниции и цели за добро състояние на морската околна среда е първа част от нея.

Актуализираната оценка на морската околна среда съдържа информация за състоянието на морската околна среда, характеристиките за добро състояние на морската околна среда, предложените екологични цели и свързаните с тях критерии, индикатори и прагови стойности, включително степента на достигане на доброто й състояние.

Актуализираната оценка се предоставя за коментари от страна на компетентните органи, заинтересованите страни и широката общественост.

Информацията е публикувана на интернет страницата на МОСВ и на интернет страницата на Басейнова дирекция „Черноморски район“.

Документи за консултация може да намерите тук.

Бихме искали да насърчим активното участие на всички компетентни органи, заинтересовани страни и широката общественост при разработването на втората Морска стратегия на Р България и нейното прилагане.

Очакваме пълноценно и активно участие на обществеността и с помощта на Вашите становища и предложения по отношение на оценката на морската околна среда и степента на достигане на доброто й състояние.

Становища, предложения, препоръки и коментари по публикуваната Актуализирана оценка на морската околна среда, дефиниции и цели за добро състояние на морската околна среда е първа част от Морската стратегия на Р България може да изпращате на следните адреси:

 

Министерство на околната среда и водите

адрес за кореспонденция:

1000, гр. София, бул. 'Княгиня Мария Луиза“ 22

Тел: 02/ 940 60 00

e-mail: edno_gishe@moew.government.bg

 

Басейнова дирекция „Черноморски район“

адрес за кореспонденция:

9000, гр. Варна, ул. “Александър Дякович” 33

тел: +359 52 687 431; тел/факс: +359 52 631 448

e-mail: bdvarna@bsbd.org