Законодателство

Изпълнението на програмата за радиологичен мониторинг, нейното изграждане и развитие е основано на националното и на европейското законодателства в областта на опазване на околната среда, радиационната защита и ядрената безопасност. Нормативните актове могат да бъдат разгледани тук.