Категории
Министерство

ЕС и международно сътрудничество

   

 

  Дирекция „Координация по въпросите на ЕС и международно сътрудничество“

      Министерството на околната среда и водите участва активно в процеса на вземане на решения на Европейския съюз като част от работата на координационния механизъм по европейските въпроси в Република България. Министерството осъществява и политика в областта на международните отношения, двустранното и многостранно сътрудничество и участва в координирането на дейностите по усвояване на средства от програми, финансирани от ЕС и други донори, с всички заинтересувани национални и международни институции и организации. Във връзка с това, дирекция „Координация по въпросите на ЕС и международно сътрудничество“ в Министерство на околната среда и водите подпомага министъра, като осъществява следните основни дейности:

  • координира цялостната дейност на министерството по въпросите на ЕС във връзка с участието на България в процеса на вземане на решения в Съда на ЕС:
  • организира, поддържа и координира дейностите по осъществяване на международното сътрудничество на двустранно и многостранно ниво на министерството и неговите структури;
  • осъществява връзки и контакти между български и чуждестранни заинтересувани страни за привличане на помощ и инвестиции в областта на околната среда и водите;
  • организира, координира и участва в провеждането на международни преговори и срещи;
  • съвместно с представители на други структурни звена на министерството изпълнява функциите на Програмен оператор по Финансовия механизъм на ЕИП;
  • съвместно с представители на други структурни звена на министерството изпълнява функциите на Междинен орган по Българо-швейцарската програма за сътрудничество;
  • съвместно с представители на други структурни звена на министерството изпълнява функциите на Национално звено за контакт по Програма "Лайф" на ЕС;