Категории
Министерство

Информация относно нередности

ПОЛИТИКА ЗА БОРБА С ИЗМАМИ, КОРУПЦИЯ И НЕРЕДНОСТИ НА МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ– КРАЕН ПОЛУЧАТЕЛ ЧРЕЗ ДИРЕКЦИЯ „НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАЩИТА НА ПРИРОДАТА“ ПО С.5 I1 ИНВЕСТИЦИЯ „ИНТЕГРИРАНЕ НА ЕКОСИСТЕМНИЯ ПОДХОД И ПРИЛАГАНЕ НА ПРИРОДОСЪОБРАЗНИ РЕШЕНИЯ ПРИ ОПАЗВАНЕТО НА ЗАЩИТЕНИТЕ ЗОНИ ОТ МРЕЖАТА „НАТУРА 2000“,  C5.R1 “СЪЗДАВАНЕ НА УПРАВЛЕНСКАТА СТРУКТУРА НА МРЕЖАТА „НАТУРА 2000“ ОТ НАЦИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

Съгласно Постановление № 157 на Министерския съвет от 7.07.2022 г. за определяне на органите и структурите, отговорни за изпълнението на Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България (Плана), и на техните основни функции, в частност лицата от страна на Крайните получатели (КП), отговорни за  изпълнението на инвестиции, финансирани по Плана чрез Механизма и от други програми на Съюза, както и от други национални или международни източници на финансиране, предприемат необходимите мерки, свързани с предотвратяването на измами, корупция и нередности .

Като звено от държавната администрация и в качеството си на краен получател по инвестиции от Плана от служителите на Министерство на околната среда и водите се очаква да поддържат високи правни, етични и морални стандарти, да се придържат към принципите на почтеност, обективност и честност и да се противопоставят на измамите, корупцията и нередности съгласно Закона за държавния служител и Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация, приет с ПМС № 57/2020 г.

Целта е насърчаване на култура, която оказва възпиращ ефект върху измамната дейност и улеснява предотвратяването и откриването на измами, корупция, конфликт на интереси и двойно финансиране и изготвянето на правила, които ще спомогнат при установяването на данни за измами, корупция, конфликт на интереси и двойно финансиране и ще гарантират, че тези случаи се разглеждат своевременно и по подходящ начин.

Понятията измами, корупция и конфликт на интереси се използват за описване на широк кръг от нарушения. Определения за престъпленията измама и корупция се съдържат в Директива (ЕС) 2017/1371 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2017 година относно борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на Съюза, по наказателно правен ред, транспонирана в българското законодателство с Наказателния кодекс и Закона за административните нарушения и наказания. В допълнение по отношение на корупцията, осъществявана от лица, заемащи висша публична длъжност, е приложим  Закона за противодействие на корупцията. Със Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения, се уреждат условията, редът и мерките за защита на лицата в публичния и в частния сектор, които подават сигнали или публично оповестяват информация за нарушения на българското законодателство или на актове на Европейския съюз, които застрашават или увреждат обществения интерес, както и редът и условията за подаване и разглеждане на такива сигнали или публично оповестена информация. Законът се прилага и за лица, свързани с лицата, които подават сигнали или публично оповестяват информация за нарушения, като той не отменя правилата на действащата нормативна уредба, предвиждаща съществуването на различни органи с правомощия за проверка на сигнали в различни сфери на публичния сектор. Законът има и за цел да осигури защитата на лицата в публичния и в частния сектор, които подават сигнали или публично оповестяват информация за нарушения на българското законодателство или на актове на Европейския съюз, станала им известна при или по повод изпълнение на трудовите или служебните им задължения или в друг работен контекст. Съгласно чл. 6, ал. 1 от Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения, лице, подаващо сигнал за нарушения чрез вътрешен или външен канал по смисъла на този закона, има право на защита, когато са изпълнени едновременно следните условия: е имало основателна причина да счита, че подадената информация за нарушението в сигнала е била вярна към момента на подаването ѝ и че тази информация попада в обхвата на приложното поле на чл. 3 от него и когато е подало сигнал за нарушение при условията и по реда на този закон. Право на защита има и лицето, което подава сигнал за нарушение по чл. 3 и до институции, органи, служби или агенции на Европейския съюз.

Тъй като държавите-членки на първо място са отговорни за борбата с измамите и нередностите, служителите по нередности на КП разглеждат изпратените от Вас сигнали за  нередности – измами, корупция, конфликт на интереси или двойно финансиране по време на изпълнението на проекти и предприемат действия по по-нататъшното им процедиране.

Уведомяваме Ви, че всяко лице има право да подава сигнали за нередности, възникнали във връзка с изпълнението на проекти по Плана за възстановяване и устойчивост.

Съгласно Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор (ЗФУКПС) финансовото управление и контрол е цялостен процес, интегриран в дейността на организациите от публичния сектор, осъществяван от ръководството и служителите им. Финансовото управление и контрол се осъществява чрез системи за ФУК, включващи политики, процедури и дейности, въведени от ръководството на организациите от публичния сектор, участващи в изпълнението на ПВУ, с цел да се осигури разумна увереност, че целите за предотвратяване и разкриване на измами и нередности, както и предприемане на последващи действия на организациите са постигнати.

ЗФУКПС  задава и определения на понятията за съблюдаване, както следва:

„Нередност“ означава всяко нарушение на разпоредба на правото на Общността, в резултат на действие или бездействие от икономически оператор, което е имало или би имало за резултат нарушаването на общия бюджет на Общностите или на бюджетите, управлявани от тях, или посредством намаляването или загубата на приходи, произтичащи от собствени ресурси, които се събират направо от името на Общностите или посредством извършването на неоправдан разход.

"Измама, засягаща финансовите интереси на Европейските общности" е всяко умишлено действие или бездействие:

а) по отношение на разходи, свързано с използването или представянето на фалшиви, грешни или непълни изявления или документи, което води до злоупотреба или неправомерно теглене на средства от общия бюджет на Европейските общности или от бюджети, управлявани от или от името на Европейските общности, укриване на информация в нарушение на конкретно задължение със същия резултат; използването на такива средства за различни цели от тези, за които те първоначално са били отпуснати;

б) по отношение на приходи, свързано с използването или предоставянето на фалшиви, грешни или непълни изявления или документи, което води до неправомерно намаляване на средствата от общия бюджет на Европейските общности или бюджетите, управлявани от или от името на Европейските общности; укриване на информация в нарушение на конкретно задължение със същия ефект; злоупотреба на правомерно получена облага със същия ефект.

Отговорности

Служителите в звеното за изпълнение на инвестиция на КП на МОСВ чрез дирекция „Национална служба за защита на природата“, спазвайки законовата норма относно превенция на случаите на измама, корупция и нередности, декларират писмено недопускането и липсата на нередности за целите на техническото и финансово изпълнение на инвестициите по Плана.

Служителите на звеното за изпълнението на инвестиции на МОСВ, в качеството си на КП, подписват декларация, че са запознати с дефиницията за нередност по смисъла на Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/95, дефиницията за корупция по смисъла на чл. 3, ал. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, както и състава на престъплението измама по чл. 209, чл. 212 и 212а от Наказателния кодекс, състава на престъплението подкуп по чл. 301, чл. 304, 304а, 304б, 304в и провокация към подкуп по чл. 307 от Наказателния кодекс и със състава на престъплението длъжностно присвояване по чл. 201 от Наказателния кодекс (транспонирани в българското законодателство определения за престъпленията измама по смисъла на чл. 3 и активна и пасивна корупция и присвояване по смисъла на чл. 4 от Директива (ЕС) 2017/1371 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2017 година относно борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на Съюза, по наказателноправен ред) и реда за процедирането на получената информация за такива нередности.

Новоназначените служители подписват декларацията в 5-дневен срок от назначаването им. Декларациите се съхраняват в съответната организация/административна структура.

В случай, че възникне ситуация, която може да повлияе на безпристрастното и обективно изпълнение на инвестиции на КП, определеният служител по нередности следва да уведоми за тези обстоятелства прекия си ръководител в 3-дневен срок от узнаването им.

 

В случай на данни за съмнение за измама и/или нередност, проверката за наличие на измама и/или нередност следва да се извърши спрямо лице, посочено в § 2, ал. 1 от допълнителните разпоредби на ЗПКОНПИ, проверката, както и производството по установяване на конфликта на интереси се осъществяват по реда на ЗПКОНПИ и Наредбата за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване конфликт на интереси;

 

Права и защита на подателите на сигнали

Всяко лице има право да подава сигнали за нередности, възникнали във връзка с изпълнението на инвестиции по Националния план за възстановяване и устойчивост.

Сигналите може да касаят технически, финансови или административни нередности, такива, свързани с подписани договори за предоставяне на безвъзмездна помощ извършени нарушения в процеса на  договарянето, изпълнението на проектите и други. Изложените в сигналите Ви обстоятелства ще бъдат проверени и в случай, че се потвърди тяхната достоверност, ще бъдат взети необходимите мерки, в зависимост от спецификата на всеки случай. Налице е възможност за подаване на сигнали за нередности посредством изградените във всички администрации, управляващи европейски средства, бутони за сигнали на електронната страница на съответната администрация.

Със Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (ЗЗЛПСПОИН), се уреждат условията, редът и мерките за защита на лицата в публичния и в частния сектор, които подават сигнали или публично оповестяват информация за нарушения на българското законодателство или на актове на Европейския съюз, които застрашават или увреждат обществения интерес, както и редът и условията за подаване и разглеждане на такива сигнали или публично оповестена информация. Законът се прилага и за лица, свързани с лицата, които  подават сигнали или публично оповестяват информация за нарушения, като той не отменя правилата на действащата нормативна уредба, предвиждаща съществуването на различни органи с правомощия за проверка на сигнали в различни сфери на публичния сектор. Законът има и за цел да осигури защитата на лицата в публичния и в частния сектор, които подават сигнали или публично оповестяват информация за нарушения на българското законодателство или на актове на Европейския съюз, станала им известна при или по повод изпълнение на трудовите или служебните им задължения или в друг работен контекст. Съгласно чл. 6, ал. 1 от ЗЗЛПСПОИН, лице, подаващо сигнал за нарушения чрез вътрешен или външен канал по смисъла на този закона, има право на защита, когато са изпълнени едновременно следните условия: е имало основателна причина да счита, че подадената информация за нарушението в сигнала е била вярна към момента на подаването ѝ и че тази информация попада в обхвата на приложното поле на чл. 3 от него и когато е подало сигнал за нарушение при условията и по реда на този закон. Право на защита има и лицето, което подава сигнал за нарушение по чл. 3 и до институции, органи, служби или агенции на Европейския съюз.

Сигнали могат да бъдат подавани и устно, писмено и по електронна поща, като е осигурена възможност и за анонимно подаване на сигнали чрез бутон за нередности. Общата уредба на подаването и разглеждането на сигнали се съдържа в глава 8 от Административно процесуалния кодекс (АПК).

В чл. 108, ал. 2 от АПК се съдържа принципната защита на подателите на сигнали, а именно, че никой не може да бъде преследван затова, че е подал сигнал.

Подаване на писмени сигнали за нередност

Във връзка с подобряване организацията и изпълнението на дейностите по ПВУ, МОСВ е осигурил постоянна възможност за подаване на писмени сигнали за нарушения и нередности и предложения от гражданите и бизнеса.

В случай, че разполагате с информация за нередност, моля да я подадете на електронна поща nerednosti@moew.government.bg, като в сигнала е желателно да посочите следното:

  1. име на подателя;
  2. възможно най-подробно описание на забелязаната нередност;
  3. номера на договора, наименованието на кандидата или бенефициента (по възможност);
  4. телефон за връзка (по възможност), който да използваме при необходимост от изясняване на някаква част от подадената от Вас информация.

Предоставянето или непредоставянето на телефон за връзка няма да повлияе върху извършването на проверката по случая, но възможността за обратна връзка ще позволи по-прецизно изясняване на обстоятелствата;

Устни сигнали за нередност се приемат в работно време на следните телефони: 02 / 940 6543 и в сградата на Министерство на околната среда и водите, дирекция „Национална служба за защита на природата" на адрес: гр. София, бул. „Кн. Мария-Луиза" №22.

Имате право да подадете информацията директно до едно или няколко от следните лица:

  • Ръководителя на координиращо звено на национално равнище за изпълнението и контрола на ПВУ (директора на дирекция „Национален фонд” в Министерството на финансите) или
  • Ръководителя на Крайния получател (КП) – министъра на околната среда и водите, отговорен за контрола на съответната инвестиция, който сигнала касае;

При наличие на съмнение у Вас относно връзка на ръководителя на КП или друг оправомощен от него служител, в чиито отговорности е да процедира сигнала, той се подава към дирекция „Национален фонд“ в МФ.

Анонимно подаване на сигнали

На интернет страницата https://www.moew.government.bg е осигурена възможност за анонимно подаване на сигнали по НПВУ в раздел Министерство, подраздел НПВУ.
Анонимно постъпилите сигнали се разглеждат от oпределен служител в дирекция „Национална служба за защита на природата“ , който уведомява ръководните лица на КП – министъра на околната среда и водите чрез началник на отдел „Натура 2000“ и  директора на дирекция НСЗП за предприемане на действия по смисъла на член 3, параграф 2 и член 4, параграф 2 от Директива (ЕС) 2017/1371 или за конфликт на интереси по смисъла на чл. 61 от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 или Закона за противодействие на корупцията (обн., ДВ, бр. 84 от 6.10.2023 г., в сила от 6.10.2023 г.).

По регистрираните в деловодната система на МОСВ сигнали се предприемат действия по компетентност от общата и специализираната администрация на МОСВ при спазване на принципите за субординация и координация, съгласно чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за администрацията и принципа на йерархична подчиненост, съгласно чл. 18 от Закона за държавния служител.

Когато сигналът за нередност касае служител от КП се информира и Инспектората в Министерството на околната среда и водите.

Разследване

В зависимост от естеството на измама и/или нередност  компетентни органи да извършат проверка с цел установяване на престъпление или нарушение и последващо разследване по реда на Наказателно-процесуалния кодекс (НПК) са:

  1. Прокуратурата на Република България и Европейската прокуратура - при данни за измама, корупция (подкуп) или конфликт на интереси (свързани лица), съгласно националното законодателство и Финансовия регламент. При наличие на законен повод и достатъчно данни за извършено престъпление се образува досъдебно производство по реда на НПК с постановление на прокурора. Когато е убеден, че са събрани необходимите доказателства за разкриване на обективната истина и за повдигане на обвинение пред съда, прокурорът съставя обвинителен акт и делото се предава на съд.
  2. Комисия за противодействие на корупцията и Инспектората на МОСВ - при данни за конфликт на интереси по смисъла на чл. 70 от ЗПК.