Категории
Министерство

Проекти

Информация

за договори по програми BG02 и BG03, по силата на които са предоставени минимални държавни помощи по реда на Регламент 1407 на Комисията от 18 декември 2013 година относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis, публикуван в Официален вестник L 352 от 24.12.2013 г.:
Договор № и дата на предоставяне на помощта Име на организацията - получател на помощ ЕИК / БУЛСТАТ Размер на помощта, лв. Име на проекта
Д-30-56 / 29.06.2015 г. СНЦ "Зелени Балкани" - Стара Загора 825349081 44 004,22 Гражданска подкрепа за проучване на черноморските китоподобни по българското крайбрежие
Д-33-49 / 30.06.2015 г. Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов", Варна 000083633 389 591,56 Повишаване на капацитета на "Лабораторията по химия на храни и околна среда" в Медицински университет - Варна и превръщането й в специализирана лаборатория за изследване на морски и сладководни ресурси и аквакултури
Д-33-59/03.07.2015 Български икономически форум 121716308 47 047,49 Екологичен мониторинг на река Драговищица
Д-33-69/17.07.2015 Фондация "Капитал" 131045980 18 837,00 Устойчиво биоразнообразие
Д-33-69/17.07.2015 Икономедиа АД 131326269 3 803,00 Устойчиво биоразнообразие