Категории
Министерство

Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

Главна Цел

Обща цел на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 е намаляване на икономическите и социални различия в Европейското икономическо пространство и укрепване на двустранните отношения между страните донори - Исландия, Княжество Лихтенщайн, Кралство Норвегия и Република България.

Приоритетни сектори:
 • Опазване и управление на околната среда;
 • Изменения на климата и възобновяеми енергийни източници;
 • Гражданско общество;
 • Човешко и социално развитие;
 • Опазване на културното наследство и
 • Академични изследвания, които са насочени към един или няколко приоритетни сектори.

Министерство на околната среда и водите е програмен оператор по две програмни области:

Програмна област 1 – Интегрирано управление на морските и вътрешните води.

Цел: Постигане на добър екологичен статус на европейските морски и вътрешни води

и

Програмна област 2 – Биоразнообразие и екосистеми.

Цел: Да се преустанови загубата на биологично разнообразие.

Бенефициенти

Национални и местни обществени институции, изследователски и образователни институции и неправителствени организации.

Програмен оператор

Министерство на околната среда и водите е програмен оператор по двете програми, отговарящ за разработване на програмите, обявяването на покани за набиране на проектни предложения, оценка и избор на проекти за финансиране, сключване на договори за безвъзмездна финансова помощ, мониторинг и разплащания по проектите, верификация на разходите и докладване на напредъка.

Програмен партньор по двете програми е Норвежката агениця за околна среда (http://www.miljodirektoratet.no).

Финансова рамка

Общо средства по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство за всички приоритетни сектори са 78,6 млн. евро.

Общият бюджет на Програмна област 1 – Интегрирано управление на морските и вътрешните води е 9,4 млн. евро, като от държавния бюджет са осигурени 1,4 млн. евро.

Общият бюджет на Програмна област 2 – Биоразнообразие и екосистеми  е  9,4 млн. евро, като от държавния бюджет са осигурени 1,4 млн. евро.

Обща информация за програмата можете да намерите тук и тук.

 

BG02 Интегрирано управление на морските и вътрешни води

Програмата цели да постигне следните показатели:

 

 

Приоритет

Резултат

Показател за постигане на резултата

Стойност на показателя

Интегрирано управление на ресурсите от морски и вътрешни води

 

1. Актуализирана и интегрирана информационна система за управление на водите Брой актуализирани информационни системи

Базова

Целева

0

1

2. Нови и подобрени инструменти или структури за управление Брой нови и подобрени инструменти или структури за управление

Базова

Целева

0

6

3. Подобрено взаимодействие между управляващите заинтересовани лица Брой подобрения на национално и международно взаимодействие

Базова

Целева

0

2

4. Основни планове и стратегии Брой стратегически и планови документи/проучвания

0

4

Брой идентифицирани и проучени области

0

8

Брой изготвени планове

0

2

2 „Подобрен мониторинг на морските води”

 

1. Мониторинг на околната среда в морските води

Наблюдения на взаимосвързани мониторингови параметри

 

1% от нуждите (около 300 годишно)

14%

Наблюдения на параметри в натоварени региони

1% от нуждите (около 60 годишно)

27%

Подобрени мониторингови програми за морските води 0 2
2. Мониторинг в реално време Стационарни сензорни станции и сензорни устройства в реално време/на място 5 8

3. „Увеличен капацитет за оценка и предвиждане на екологичния статус на морските и вътрешни води”

 

1. Увеличен капацитет за оценка и предвиждане Брой инструменти/модели, оценяващи и предвиждащи екологичния статус 0 2
Таблици с референтни параметри и методология за оценка 0 2
2. Увеличен информационен обмен между заинтересованите лица

Заменете този показател

Заинтересовани лица, информирани за социалната и икономическа оценка на морската околна среда и обосновка на Програмите от мерки (ПоМ)

 

Брой публични обсъждания на ключови проблеми на околната среда

0 1

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

3

 

За постигането на заложените цели се предвиждат следните дейности:

 • Приоритет 1: Интегрирано управление на морските и вътрешни водни ресурси, в т.ч. 1 предефиниран проект и една покана за набиране на проектни предложения:
 • Предефиниран проект: Доразвиване на интегрираната информационна система за управление на водите. Предвижда се разработване на нови модули/интерфейси за интегрирано управление и отчитане, в т.ч. в системата на Европейския съюз за докладване WISE
 •   Открита Покана BG02.01 за набиране на проектни предложения:
  • Бюджет на поканата: EUR 2 800 000
  • Размер на проекта между 170 000 и 2 400 000 EUR
  • Дейности за подпомагане постигането и поддръжката на добро състояние на водите
 • Очаквани резултати от приоритетната ос:
  • Разширена информационна система за управление на водите
  • Нови и подобрени управленски структури и инструменти
  • Подобрено взаимодействие между заинтересованите лица в управлението на водите
  • Основни планове и стратегии
 • Приоритет 2: Подобрен мониторинг на морските води
 • Открита Покана BG02.2 за набиране на проектни предложения:
 • Бюджет на поканата: EUR 2 800 000
 • Проекти между 170 000 и 2 400 000 EUR
 • Дейности за подобряване на мониторинга на водите – единни потоци от данни от пробонабиране, координация между институциите
 • Очаквани резултати:
  • Мониторинг на околната среда в морските води, измерван с:
  • Комплексни наблюдения на мониторингови параметри
  • Наблюдения на параметрите на натоварени райони
  • Подобрени мониторингови програми за морски води
  • Мониторинг в реално време: стационарни сензорни станции и сензори за измерване в реално време/in situ
 • Приоритет 3: Подобрен капацитет за оценка и предсказване на екологичния статус в морските и вътрешни води
 • Открита Покана BG02.03 за набиране на проектни предложения:
  • Бюджет на поканата: EUR 1 400 000
  • Проекти между 170 000 и 1 200 000 EUR
  • Дейности, свързани с актуализацията на налични и създаването на нови методологии, регионално сътрудничество и т.н. 
 • Очаквани резултати:
  • Повишен капацитет за оценка и предсказване, измерен чрез референтни таблици за параметрите и методологии за оценка
  • Повишен обмен на информация между заинтересованите лица, измерен с:
   • Информация на заинтересованите лица за програми от мерки
   • Публични обсъждания

 

BG03 Биологично разнообразие и екосистеми

Програмата цели да постигне следните резултати:

 

 

Приоритет

Резултат

Показател за постигане на резултата

Стойност на показателя

     

Базова

  Целева
1. Повишаване на разбирането и осведомеността за биологично разнообразие и екосистемни услуги, в т.ч. разнообразие и осведоменост относно връзките между биоразнообразието и изменението на климата, както и за икономическата оценка на екосистемите 1.Доброволци обучени за събиране на данни за околната среда и въвеждането им чрез публичната част на обновената Национална информационна система за мониторинг на биологично разнообразие. Брой лица, обучени за използване на публичната част на Национална информационна система за мониторинг на биологично разнообразие

0

240

2. Дейности за повишаване на осведомеността в резултат на малките грантове, насочени към събирането/споделянето на информация за екосистеми и/или инвазивни чужди видове Брой публикации, експозиции или други инструменти за повишаване на осведомеността, създадени по време на кампаниите

0

24

2. Подобряване опазването на природните екосистеми от инвазивни чужди видове (ИЧВ) 1.Модул за инвазивните чужди видове разработен и внедрен в Национална информационна система за мониторинг на биологично разнообразие Нови модули, свързани с ИЧВ

0

1

2. Мрежата за обмен на информация за ИЧВ е активна и информацията се споделя и използва Съвместен наръчник за хармонизация на методите, данните, резултатите

0

1

Техническата инфраструктура за мрежата създадена в геореферирана база данни

0

1

Брой въведени данни в базата данни

0

500

Споделяне на информация и популяризиране на мрежата в открити информационни услуги (EASIN, ESPON, NOBANIS, Google Scholar и т.н.) – брой споделяния

0

30

3. Подобрена интеграция на съображения, свързани с биологичното разнообразие, в секторните политики и законодателство 1. Разработени методики за оценка на екосистемите и техните услуги Брой национални методики за оценка на екосистемите и техните услуги

0

4

2. Инвентаризации на екосистемите за изпълнение на Стратегията за биологично разнообразие до 2020 г. Процент от националната територия извън НАТУРА 2000, на която са извършени проучвания за картиране и оценка при използване на универсална методология

0

100%

3. Извършени проучвания за специфични екосистемни услуги и/или тяхното отношение към изменението на климата. Брой извършени проучвания

0

1

4. Идентифицирани мерки за устойчиво изпозлване на екосистемите, в т.ч. по отношение изменението на климата Брой списъци на идентифицирани мерки

0

1

5. Разработени стратегии, законодателство и/или други документи за прилагането на политики (напр. в изменението на климата, генетичните ресурси и т.н.) Брой разработени проекти на стратегии/нормативни актове

0

2

6. Инвентаризация на заинтересованите лица и ролята им в прилагане на новото законодателство (напр. Протокола от Нагоя) Брой списъци на заинтересовани лица с функции, определени със закон

0

1

7. Наличен капацитет за прилагане на национално ниво на ново законодателство Брой двустранни/допълващи мероприятия за изграждане на капацитет

0

3

8. Внедрени инструменти за практическо прилагане на законодателни мерки, напр. регистри, разрешителни режими, начини за допринасяне към банки от генетични ресурси (генбанки) и т.н. Брой национални прилагащи инструменти, напр. регистри, разрешителни режими, начини за допринасяне към банки от генетични ресурси (генбанки) и т.н.

0

3

 

  • Приоритет 3: Подобрена интеграция на съображения, свързани с биологичното разнообразие, в секторните политики и законодателство.
  • Предефиниран проект 1: Надграждане на националната информационна система за биологично разнообразие. Предвижда се подобряване на публичния интерфейс на системата, който да позволи и събиране на доброволчески данни, както и изграждане на специализирани модули за инвазивни видове и за екосистемни услуги.
  • Предефиниран проект 2: Методологическа подкрепа за оценка на състоянието и биофизична оценка на екосистемните услуги. Проектът предвижда създаване на национални методики за биофизична оценка на екосистемите, тяхното състояние и набирането на базови данни. Тези методологии ще се ползват при обявяването на втората покана, както и за мониротинга на избраните проекти по нея и ще бъдат на разположение за аналогични дейности по ОПОС.
  • Покана 2: Картиране и оценка на състоянието на екосистеми и техните услуги
   • Бюджет на поканата: EUR 4 723 824 евро
   • Размер на проект между EUR 250 000 и  480 000
   • Проектите следва да осигурят картиране, оценка на състоянието и биофизична оценка на екосистемните услуги на територията извън НАТУРА 2000. Данните и резултатите следва да бъдат въведени в националната информационна система към ИАОС.
  • Покана 3:Секторни политики за системното използване на екосистемните услуги
   • Бюджет на поканата: EUR 900 000 евро
   • Размер на проект между EUR 170 000 и  300 000
   • Очаквани резултати: проучвания, идентификация на мерки, изграждане на капацитет, анализи и други помощни мерки в областите:
    • Изменение на климата (възможно финансиране за дейности по Стратегията)
    • Достъп до генетични ресурси
    • Други секторни политики