Категории
Министерство

Проект CAPTA BG

Цели на проекта

Проект „Техническа помощ за изграждане на капацитет на българското Министерство на околната среда и водите за изпълнение на програма LIFELIFE 14 CAP/BG/000013 – (CAPTA BG) е пряко насочен към:

 1. Разширяване на обхвата на Програма LIFE в България чрез увеличаване на подкрепата за потенциални бенефициенти при кандидатстването по поканите на програмата;
 2. Подобряване на капацитета и създаване на икономически ефективна организация на Националното звено за контакт (НЗК) по Програма LIFE в България.

Стратегията за постигането на основните цели на проекта се базира на следните принципи:

 • Систематичен анализ, рационализиране и подобряване на консултациите и процеса на подкрепа на бенефициентите по програмата (дейности А.1-А.5)
 • Повишаване на капацитета на НЗК и създаване на по - добре подготвено, интерактивно и пространствено разпределено звено за контакт (дейности А.5-А.7, А.9-А.11)
 • Засилване интегрирането на политиката по LIFE, размножаване на резултатите от проектите и координация между източниците на финансиране (дейност А.9)
 • Създаване на инструменти за мониторинг на факторите, влияещи върху степента на усвояемост по програма LIFE (дейности А.1, В.1-В.3)

Дейности

Дейности от група А - дейности по изпълнение на проекта:

А1 – Анализ на капацитета и пропуските на бенефициентите чрез фокус групи;

А2 – Обучения на бенефициентите преди всяка покана;

А3 – Съвети и подкрепа за бенефициентите по хоризонтални въпроси;

А4 – Ръководство за изграждане на капацитет;

А5 – Подкрепа за намиране на партньори;

А6 – Интерактивна интернет страница за провеждане на семинари, дистанционна подкрепа и информация;

А7 – Обмени на опит, трансфер и оценка на капацитета на НЗК и комуникация държавите – членки на ЕС с най-добра усвояемост;

А9 – Анализ на пропуските с препоръки относно правните и организационните възможности за интегриране на целите на програма LIFE в националните приоритети и финансовите средства с други източници на финансиране;

А10 – Външен експертен анализ на капацитета, идентифициране на пропуските и организиране на работна група от различните дирекции в МОСВ;

А11 – Обучения на обучители и дейности по изграждане на капацитета на работната група от НЗК;

А 12 – Подкрепа за превод.

 

Дейности от група B - мониторинг на въздействието от дейностите по проекта:

В1 – Контролен лист за оценка на капацитета на бенефициентите;

В2 – Оценка на въздействието на проекта.

 

Дейности от група C: комуникация и разпространение на резултатите:

С1 – Публичност и комуникация: прес-съобщения, аудио и видео клипове;

С2 – Комуникационни материали: дипляни, предмети и др рекламни материали.

Резултати

 • Повишаване на предоставяните качествени проектни предложения по всяка от обявените покани по Програмата;
 • Повишен капацитет на НЗК - преминати серия от обучения, в т.ч. учебни посещения в държави-членки на ЕС с висока усвояемост на средства по Програма LIFE, за обмяна на най-добри практики;
 • Разширена структура на НЗК чрез създадените шест регионални звена за контакт (РЗК);
 • Консултации на потенциални бенефициенти за кандидатстване по Програмата;
 • Оказване на подкрепа и съдействие за Втората многогодишна работна програма (2018-2020 г.) при премахване на националните алокации на средства.

Новини от проекта са достъпни тук.