Актуални съобщения

Разпределени квоти на авиационните оператори за периода 2017 - 2023 г.

28.08.2018 г.


 Публично обсъждане на дългосрочната нисковъглеродна стратегия на ЕС

28.08.2018 г.


 Допълнителна информация, във връзка с публикувания от Европейската комисия предварителен списък във връзка с отраслите и подотраслите, считани за изложени на риск от изтичане на въглерод

19.06.2018 г.


 Новa версия 3.3 на формуляр за докладване към чл. 3 и 4 от Наредба за условията, реда и начина за изготвяне и верификация на докладите на доставчиците на горива и енергия за транспорта.

25.04.2018 г.


Информация за осъществените тръжни продажби на квоти за емисии на парникови газове и генерираните от тях приходи през 2017 г.

07.02.2018 г.


 Докладване на интензитета на парникови газове на горивата и електрическата енергия за транспорта през 2017 г.

05.01.2018 г.


 Таблици с емисионни фактори за CO2 от изкопаеми горива за целите на докладване на промените в експлоатацията и равнището на активност на инсталациите през 2017 г.

05.01.2018 г.


 Докладване на промени в експлоатацията и равнището на активност на инсталациите през 2017 г.

05.12.2017 г.


 Въпроси и отговори относно решението за преразглеждане на междусекторния корекционен коефициент (CSCF).

31.01.2017 г.


 Информация за осъществените тръжни продажби на квоти за емисии на парникови газове и генерираните от тях приходи през 2016 г.

31.01.2017 г.


 

Изчисление и прогноза за емисионния фактор на парниковите газове за националната електрическа мрежа на Република България за периода 2014 – 2020 г. (доклад от 2014 г.)