Категории
Въздух

Образци на заявления

Заявление за издаване на разрешение за употреба на летливи органични съединения по чл. 28а, ал. 2 от Наредба № 7 от 21.10.2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации