Категории
Въздух

Секторни ръководства

Секторни ръководства за прилагане изискванията на Наредба №7 от 21.10.2003г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околнта среда, главно в атмосферния въздух в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации, за съответните категории дейности, утвърдени със Заповед №РД-31/20.01.2016г. на Министъра на околната среда и водите: Ръководство №1, Дейност: Нанасяне на слепващи покрития; Ръководство №2, Дейност: Нанасяне на покрития върху метали; Ръководство №3, Дейност: Нанасяне на покрития върху рулони; Ръководство №4, Дейност: Химическо чистене; Ръководство №5, Дейност: Производство на обувки; Ръководство №6, Дейност: Производство на препарати за покрития, лакове, мастила и лепила; Ръководство №7, Дейност: Производство на фармацевтични продукти; Ръководство №8, Дейност: Печатане (флексопечат); Ръководство №9, Дейност: Преработка на каучук; Ръководство №10, Дейност: Почистване на повърхности Ръководство №11, Дейност: Извличане на растителни масла и животинска мас и рафиниране на растителни масла; Ръководство №12, Дейност: Пребоядисване на автомобили (превозни средства); Ръководство №13, Дейност: Нанасяне на покрития върху намотъчни проводници; Ръководство №14, Дейност: Импрегниране на дървен материал; Ръководство №15, Дейност: Ламиниране на дървесина и пластмаси; Ръководство №16, Оценка и измерване на летливи органични съединения, прилагане на изключенията, докладване и доказване на съответствие с Наредба №7/2003г.; Ръководство №17, Определяне, оценка и избор на най-добри налични техники за ограничаване емисиите на ЛОС. Забележка: Всички секторни ръководства са налични в Дирекция ОЧВ, в Информационния център на МОСВ и в РИОСВ в страната