Категории
Въздух

Протоколи и конвенции

Конвенция за трансгранично замърсяване на въздуха на далечни разстояния /КТЗВДР/(Ратифицирана с Указ № 332 от 19.02.1981 г. на Държавния съвет на НРБ – ДВ, бр. 16 от 24.02.1981 г, обн., ДВ, бр. 45 от 16.05.2003 г., в сила за Република България от 16.03.1983г.)http://www.unece.org/env/lrtap/

Решение 81/462/ЕЕС за присъединяване към Конвенцията за трансгранично замърсяване на въздуха на далечни разстояния

Протокол от 1999г. към Конвенцията от 1979 г. за трансграничното замърсяване на въздуха на далечни разстояния за намаляване на подкиселяването, еутрофикацията и тропосферния озон (Ратифициран със закон, приет от 39-то НС на 20.04.2005 г. – ДВ, бр. 38 от 3.05.2005 г., обн., ДВ, бр. 93 от 22.11.2005 г., в сила за Република България от 3.10.2005 г., изм. ДВ. бр.87 от 5 Ноември 2019г.)

Решение 2003/507/ЕС за присъединяване на Европейската общност към Протокола към Конвенцията от 1979 г. за трансграничното замърсяване на въздуха на далечни разстояния за намаляване на подкиселяването, еутрофикацията и тропосферния озон

Протокол от 1994г. към Конвенцията от 1979 г. за трансграничното замърсяване на въздуха на далечни разстояния относно по-нататъшно намаляване на серните емисии (Ратифициран със закон, приет от 39-то НС на 20.04.2005 г. – ДВ, бр. 38 от 3.05.2005 г., обн., ДВ, бр. 93 от 22.11.2005 г., в сила за Република България от 3.10.2005 г.)

Решение 98/686/EC на Съвета за присъединяване на Европейската общност към Протокола към Конвенцията от 1979 г. за трансграничното замърсяване на въздуха на далечни разстояния за по-нататъшно намаляване на серните емисии

Протокол от 1998г. към Конвенцията от 1979 г. за трансгранично замърсяване на въздуха на далечни разстояния с тежки метали (Ратифициран със закон, приет от 39-то НС на 26.09.2003 г. – ДВ, бр. 88 от 7.10.2003 г., обн., ДВ, бр. 14 от 20.02.2004 г., в сила за Република България от 26.01.2004 г.)

Решение 2001/379/EC на Съвета за присъединяване на Европейската общност към Протокола към Конвенцията от 1979 г. за трансгранично замърсяване на въздуха на далечно разстояние с тежки метали

Протокол от 1998г. за устойчивите органични замърсители към Конвенцията за трансгранично замърсяване на въздуха на далечни разстояния от 1979 г. (Ратифициран със закон, приет от 38-то НС на 12.04.2001 г. – ДВ, бр. 42 от 27.04.2001 г., обн., ДВ, бр. 102 от 21.11.2003 г., в сила за Република България от 23.10.2003 г.)

Решение 2004/259/ЕС на Съвета за присъединяване на Европейската общност към Протокола за устойчивите органични замърсители към Конвенцията от 1979 година за трансгранично замърсяване на въздуха на далечни разстояния

Протокол от 1985г. към Конвенцията от 1979 година за трансгранично замърсяване на въздуха на далечни разстояния относно дългосрочно финансиране на Съвместна програма за мониторинг и оценка на разпространението на замърсители на въздуха на далечни разстояния в Европа (ЕМЕП) /Утвърден с РМС № 129/1986г. (необнародвано), обн., ДВ, бр. 45 от 16.05.2003 г., в сила за Република България от 28.01.1988 г./

Решение 86/277/ЕЕС за присъединяване към Протокола за дългосрочно финансиране на съвместната програма за мониторинг и оценка на трансграничния пренос на атмосферни замърсители в Европа

Протокол от 1991г. за ограничаване на емисиите от летливи органични съединения или техните трансгранични потоци към КТЗВДР (необнародван) /Ратифициран със закон, приет от 38-то НС на 28.01.1998г. ДВ, бр. 15 от 6.02.1998г./

Протокол от 1988г. за ограничаване на емисиите от азотни оксиди или техните трансгранични потоци към КТЗВДР (необнародван) /Ратифициран с Указ №154/1989г. на ДС на НРБ; ДВ, бр. 12/1989г./

Решение 93/361/ЕЕС на Съвета за присъединяване на Европейската общност към Протокола към Конвенцията от 1979 г. за трансгранично замърсяване на въздуха на далечни разстояния относно ограничаване на емисиите на азотни оксиди или техните трансгранични потоци

Протокол от 1985г. за намаляване емисиите на сяра или техните трансгранични потоци най-малко с 30% към КТЗВДР (необнародван) /Утвърден с РМС № 129/1986 г. (необнародвано)/