Категории
Отпадъци

Стратегически документи

Стратегия за преход към кръгова икономика 2022-2027 г.

План за действие в изпълнение на стратегията за преход към кръгова икономика 2022-2027 г.

 

НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 2021-2028 г.

Обобщена справка по чл.29, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредба за ЕО) за екологичната оценка на Национален план за управление на отпадъците за периода 2021-2028г.

На основание чл. 27, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредба за ЕО) като възложител на Национален план за управление на отпадъците за периода 2021-2028 г., Дирекция „Управление на отпадъците и опазване на почвите“ обявява Становището по Екологичната оценка № 1-1/2021г. на Национален план за управление на отпадъците за периода 2021-2028 г.

На основание чл. 85, ал.4 и 5 от Закона за опазване на околната среда, чл. 4, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредба за ЕО), чл. 14, ал. 1, 2 и 3 от Наредбата за ЕО, чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 37, ал. 4 във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС), Дирекция „Управление на отпадъците и опазване на почвите“ обявява Решение № ЕО-2/2019г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Национална програма за опазване, устойчиво ползване и възстановяване функциите на почвите 2018-2027г. 

На основание чл. 27, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредба за ЕО) като възложител на Стратегия и план за действие за преход към кръгова икономика на Република България за периода 2021-2027 г., Дирекция „Управление на отпадъците и опазване на почвите“ обявява Становището по Екологичната оценка № ЕО-3/2021г. на Стратегия и план за действие за преход към кръгова икономика на Република България за периода 2021-2027 г.

Национален план за управление на отпадъците за периода 2014-2020 г.

На основание чл. 27, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредба за ЕО) като възложител на Национален план за управление на отпадъците за периода 2014-2020 г., Дирекция „Управление на отпадъците и опазване на почвите“ обявява Становището по Екологичната оценка на Национален план за управление на отпадъците за периода 2014-2020 г.