Категории
Отпадъци

Лица, изпълняващи задълженията си индивидуално

Лица, индивидуално изпълняващи задълженията си по Закона за управление на отпадъците и Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки