Категории
Отпадъци

Актуална информация

ВАЖНО! Предвид получаваните сигнали относно извършването на нерегламентирана дейност като организация по оползотворяване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване /ИУЕЕО/, Ви информираме следното:

„Националната организация по оползотворяване и рециклиране на отпадъци“ АД (НООРО АД), ЕИК: 201106275, към днешна дата не притежава действащо разрешение за извършване на дейност като организация по оползотворяване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕОО). На основание чл. 88, ал. 1, т. 1 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) издаденото на дружеството разрешение № ООп-ИУЕЕО-03-00/25.02.2013 г., е прекратило своето действие на 31.12.2022 г. с изтичане на неговия срок. След тази дата срокът на действие на разрешението не е продължен, поради което, считано от 01.01.2023 г., НООРО АД няма право да извършва дейност като организация по оползотворяване на ИУЕЕО.

На интернет страницата на Министерство на околната среда и водите е оповестен списък на организациите по оползотворяване на ИУЕЕО с действащи разрешения, като е налична информация и по отношение на срока на действие на съответното разрешение. При всяка промяна информацията се актуализира и в случай, че определено дружество не фигурира в този списък, това означава, че същото не притежава действащо разрешение за извършване на дейност като организация по оползотворяване на ИУЕЕО.

 

Информация за регистрация на лицата, които пускат на пазара електрическо и електронно оборудване