Категории
Отпадъци

Разпоредби и основни изисквания

ВАЖНО!!!

В съответствие с преходните разпоредбите на чл. 63, параграф 4 от Регламент (ЕО) №1013/2006 относно превози на отпадъци, всички превози до Република България на отпадъци за оползотворяване, изброени в приложение III към регламента, са предмет на процедурата на предварителна писмена нотификация и съгласие до 31 декември 2014 г.

Тъй като по отношение на срока за прилагане на цитираните преходни разпоредби няма изменение, информираме всички заинтересовани страни, че:

Считано от 01.01.2015 г. превозите към Република България на отпадъци за оползотворяване, изброени в приложение III (Зелен списък) към Регламент (ЕО) №1013/2006, подлежат на общите информационни изисквания по чл. 18 от регламента.

Допълнителна информация по отношение на изискванията на чл. 18 от Регламент (ЕО) №1013/2006 могат да бъдат намерени тук.

Важно: Регламент (ЕО) №1013/2006 относно превози на отпадъци следва да се прилага в своята цялост и изтичането на срока на преходните разпоредби за Република България не води до изменения в принципните регулаторни режими за превози на отпадъци, които се определят от вида на отпадъка, страната по изпращане и страната по местоназначение.

Обръщаме внимание, че независимо дали отпадъците са включени в Зеления списък по Регламент (ЕО) №1013/2006, те може да не бъдат предмет на общите информационни изисквания, определени в член 18, ако са замърсени от други материали до степен, която

а) увеличава рисковете, свързани с отпадъците достатъчно, за да ги направи подходящи за процедурата на предварителна писмена нотификация и съгласие, когато отчита опасните свойства, изброени в приложение III към Директива 2008/98/EO; или

б) предотвратява оползотворяването на отпадъците по екологосъобразен начин.

Основни изисквания за превоз на отпадъци съгласно Регламент ЕО № 1013/2006 и Закона за управление на отпадъците:

 

 1. Трансграничен превоз на отпадъци за обезвреждане към България

-забрана

 1. Трансграничен превоз на отпадъци за обезвреждане от България

-писмена нотификация със съгласие за всички видове отпадъци
или
– забрана: забранени са превозите за обезвреждане на отпадъци в страни извън ЕС и ЕФТА (Швейцария, Исландия, Норвегия и Лихтенщайн).

 1. Трансграничен превоз на отпадъци от Зеления списък за оползотворяване (Приложения III, IIIA на Регламент 1013/2006) от България за

 

– страни-членки на ЕС и страни-членки на ОИСР

– без контрол ( само Формуляр съгласно Приложение VII)

– страни, които НЕ са членки на ОИСР

– без контрол (само Формуляр съгласно Приложение VII)
– нотификация
– забрана
Виж: Регламент (ЕО) № 1418/2007, последно изменен с Регламент (ЕО) № 661/2011

 1. Трансграничен превоз на отпадъци от Жълтия списък (Приложения IV, IVA на Регламент 1013/2006) или на отпадъци, които не са включени в списъците от България за

 

– страни-членки на ЕС и страни-членки на ОИСР

– писмена нотификация със съгласие

– страни, които НЕ са членки на ОИСР

– забрана за износ на опасни отпадъци

Преглед на основните разпоредби на Регламент ЕО № 1013/2006:

Обхват и определения Дял I (чл. 1, 2)
Изключения от обхвата на регламента чл. 1, ал. 3
Трансграничен превоз на отпадъци в рамките на Общността Дял II (чл. 3 до чл. 32)
Обща процедурна рамка:

 

 • предварителна писмена нотификация и съгласие или
 • общи информационни изисквания (формуляр по Приложение VII)
чл. 3
Предварителна писмена нотификация и съгласие

 

 • всички отпадъци за обезвреждане
 • отпадъци от Жълтия списък за оползотворяване
 • некласифицирани отпадъци за оползотворяване
чл. 4 до чл. 17:
чл.11 Възражения срещу превози на отпадъци предназначени за обезвреждане
чл.12 Възражения срещу превози на отпадъци предназначени за оползотворяване
чл.14 Съоръжения за оползотворяване с предварително съгласие
чл.15 Допълнителни разпоредби относно временни операции по оползотворяване и обезвреждане
Преходни разпоредби за някои страни – членки на ЕС
Процедура на предварителна писмена нотификация и съгласие дори за превози на отпадъци от Зеления списък предназначени за оползотворяване в следните страни-членки:

 

 • Латвия (до 31.12.2010),
 • Полша (до 31.12.2012),
 • Словакия (до 31.12.2011),
 • България (до 31.12.2014),
 • Румъния (до 31.12.2015)
чл. 63
Отпадъци, които следва да бъдат придружени от определена информация (формуляр по Приложение VII):

 

 • Отпадъци от Зеления списък за оползотворяване ако количеството надвишава 20 кг
 • Всички отпадъци за лабораторен анализ ако количеството им не надвишава 25 кг
чл. 18
Задължения за обратно вземане, поемане на разходите за обратно вземане чл. 22 до чл. 25
Различия по въпроса за класификацията на отпадъците (винаги по-строгата класификация) чл. 28
Превози на отпадъци с транзит през трети страни чл. 31, чл. 32
Износ от Общността към трети страни Дял IV (чл. 34 до чл. 40)
Износ на отпадъци за обезвреждане – ЗАБРАНА с изключение на износ към страни-членки на ЕАСТ (EFTA) чл. 34, чл. 35
Износ на отпадъци за оползотворяване – ЗАБРАНА за износ на ОПАСНИ отпадъци в страни, за които не се прилага Решението на ОИСР [Решение C(2001) 107] чл. 36
Износ на отпадъци за оползотворяване –процедури при износ на отпадъците от приложения III и IIIA в страни, за които не се прилага Решението на ОИСР

 

 • ЗАБРАНА или
 • ПИСМЕНА НОТИФИКАЦИЯ И СЪГЛАСИЕ според чл. 35 или
 • ФОРМУЛЯР ПО ПРИЛОЖЕНИЕ VII
чл. 37
Износ на отпадъци за оползотворяване – контролни процедури при износ в страни, за които се прилага Решението на ОИСР:

 

 • ПИСМЕНА НОТИФИКАЦИЯ И СЪГЛАСИЕ или
 • ФОРМУЛЯР ПО ПРИЛОЖЕНИЕ VII
чл. 38
Внос в Общността от трети страни Дял V (чл. 41 до 46)
Внос на отпадъци за обезвреждане – забрана, освен от държави, които са страни по Базелската конвенция чл. 41, чл. 42
Внос на отпадъци за оползотворяване – забрана, освен от страни, за които се прилага Решението на ОИСР и държави, които са страни по Базелската конвенция чл. 43 до чл. 45
Транзит през Общността от и към трети страни Дял VI (чл. 47, чл. 48)