Категории
Отпадъци

Полезна информация за управлението на опаковките и отпадъците от опаковки

Анализ на текущите дейности за събиране, повторна употреба и рециклиране или оползотворяване на отпадъци от опаковки и проучване на възможността за въвеждане на депозитна система и система за обратно връщане на определени видове опаковки и отпадъци от опаковки в Република България 

Ефективност на икономическите инструменти за опаковки

Пластмасови отпадъци в околната среда

Зелена книга за Европейска стратегия относно пластмасовите отпадъци в околната среда

Проучване на възможности за въвеждане на депозитни системи и системи за обратно връщане на определени видове опаковки и отпадъци от опаковки в република България

Доклад за състоянието на разделното събиране и рециклиране на отпадъците от опаковки за 2011 г. - Докладът е изготвен на база обобщена информация от постъпилите в МОСВ доклади за фактически констатации от организациите по оползотворяване на отпадъци от опаковки и от лицата, изпълняващи задълженията си индивидуално.

Информираност и обмен на най-добри практики в прилагането и спазването на съществените изисквания за опаковките и отпадъците от опаковки - Окончателен доклад,Европейска комисия, ГД „Околна среда“