Категории
Отпадъци

Класификация на отпадъците

Заповед за утвърждаване на Ръководство за класификация на отпадъците

НАРЕДБА 2 от 2014 г. за класификация на отпадъците

Заповед РД-950/13.12.2014 г. на министъра на околната среда и водите относно методи за основно охарактеризиране на отпадъци и за изпитване и установяване на съответствието и опростени процедури за изпитване на отпадъци и изискванията за проверка на място, включително методи за бързо изпитване на отпадъци

Заповед № 136/12.06.2020г. на изпълнителния директор на ИАОС за утвърждаване на методи за вземане на проби и изпитване на отпадъци по компоненти сфд цел класифициране и реда за изготвяне и съглсауване на плана за вземане на проби.

Заповед РД-250/21.04.2015 г. на министъра на околната среда и водите относно методите за вземане на проби и за изпитване на отпадъци по компоненти с цел класифициране и относно реда за изготвяне и съгласуване на плана за вземане на проби

НОВО: Ръководство за прилагане на критериите на Регламент CLP