Категории
Отпадъци

Законодателство

Регламент (EО) № 1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2006 година относно превози на отпадъци

Регламент (ЕС) № 1234/2014 на Комисията от 18 ноември 2014 година за изменение на приложения IIIБ, V и VIII към Регламент (ЕО) № 1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно превози на отпадъция парламент и на Съвета относно превози на отпадъци

Регламент (ЕС) № 660/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 15 май 2014 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1013/2006 относно превози на отпадъци

Регламент (ЕС) 2015/2002 на Комисията от 10 ноември 2015 година за изменение на приложения IВ и V към Регламент (ЕО) № 1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно превози на отпадъци

Регламент (ЕО) № 1418/2007 на Комисията от 29 ноември 2007 година относно износа за оползотворяване на някои отпадъци, изброени в приложение III или IIIA към Регламент (ЕО) № 1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета, в някои страни, за които Решението на ОИСР относно контрола върху трансграничното движение на отпадъци не се прилага

Регламент (ЕС) № 733/2014 на Комисията от 24 юни 2104 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1418/2007 относно износа за оползотворяване на някои отпадъци в някои страни, които не са членки на ОИСР (не е включен в консолидираната версия)

Закон за управление на отпадъците (Обн., ДВ, бр. 53 от 13.07.2012 г.)

Наредба за реда и начина за изчисляване на размера на финансовата гаранция или еквивалентна застраховка и за предоставяне на годишни справки-декларации при трансграничен превоз на отпадъци (Приета с ПМС № 195 от 10.07.2014 г., обн., ДВ, бр. 59 от 18.07.2014 г., , изм. ДВ. бр.47 от 5 Юни 2018г.)

Закон за ратификация на Базелската конвенция за контрол на трансграничния превоз на опасни отпадъци и тяхното третиране

Заповед на основание чл. 100, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците за митническите учреждения, през които да се осъществява въвеждане и напускане на митническата територия на Република България на пратки, съдържащи отпадъци

Заповед № РД-60/22.01.2019 г. за утвърждаване на образец на заявление по чл. 101, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците за издаване на предварително съгласие по смисъла на чл. 14 от Регламент (ЕО) № 1013/2006

Образец по чл. 101, ал. 2 от ЗУО на заявление за издаване на предварително съгласие по смисъла на чл. 14 от Регламент (ЕО) № 1013/2006