Радиологичен мониторинг на околната среда

Непрекъснатите и периодични наблюдения на радиационните параметри на основните компоненти на околната среда се базират на изпълнение на програма за радиологичен мониторинг, утвърдена от министъра на околната среда и водите, която е част от Националната система за мониторинг на околната среда.

 

В изпълнение на изискванията на чл. 35 и 36 от Договора ЕВРАТОМ и Препоръка 473/2000 на Европейската комисия България ежегодно докладва данни от извършвания радиологичен мониторинг на околната среда към Общоевропейската база данни – REM и ежедневно изпраща информация за радиационния гама фон към Европейската система за обмен на радиологични данни – EURDEP.

Повече информация за радиологичния мониторинг на околната среда може да видите тук.