Полезни връзки

„Насоки на СЗО относно шума в околната среда за Европейския регион“

Шумът е от особена важност за общественото здраве. Той има отрицателно въздействие върху човешкото здраве и благополучие, и представлява нарастваща опасност. Регионалното бюро на СЗО за Европа разработи тези насоки поради нарастващото разбиране за вредното въздействие от продължителното излагане на шум в околната среда върху здравето. Основната цел на тези насоки е да се дадат препоръки за опазване на човешкото здраве от излагане на шум в околната среда, произхождащ от различни източници. Насоките предоставят солидни съвети в областта на общественото здраве, подкрепени от доказателства, което е от съществено значение за насърчаване на политическите действия, които ще защитят общностите от неблагоприятните последствия от шума.

Виж ВИДЕО

Насоките са публикувани от регионалното бюро на СЗО за Европа. По отношение на последиците за здравето, препоръчителните нива на експозиция могат да се считат за приложими в други региони и подходящи за глобалната аудитория.

Насоките са налични на четири езика (английски, френски, немски и руски език) и могат да бъдат свалени от следния линк:

http://www.euro.who.int/en/publications/abstracts/environmental-noise-guidelines-for-the-european-region-2018


Страница на Европейската комисия: http://ec.europa.eu/environment/noise/index_en.htm


Noise Observation and Information Service for Europe (NOISE): http://noise.eionet.europa.eu/index.html


NoiseWatch е интегрирана система за оценка на шума в околната среда на 3 нива и включва:
1. Моделирана оценка на автомобилния, железопътния, авиационния и промишлен шум на градско ниво;
2. Измерени данни от станциите в избрани градове;
3. Оценки предоставени чрез мобилно устройство или субективни оценки.
От декември 2011 г. досега, почти 185 000 оценки са доставени на базата данни и
могат да бъдат разгледани на: http://discomap.eea.europa.eu/map/NoiseWatch/