Категории
Превантивна дейност

EMAS - ЕФЕКТИВНОСТ, НАДЕЖДНОСТ и ПРОЗРАЧНОСТ

Една от целите на политиката на ЕС е да насърчава всички видове организации да намаляват своето въздействие върху околната среда.

 

Схемата за управление по околна среда EMAS подпомага организациите да постигнат съответствие със законодателните изисквания и да подобрят своите екологични резултати, като същевременно пестят енергия и други ресурси.

Регистрираните по EMAS организации изготвят и публикуват екологични декларации, в които описват своите екологични цели и резултати.

 

EMAS е приложима за всички видове организации - публични и частни, големи многонационални компании, както и малки и средни предприятия (МСП), разполагащи с малко финансови ресурси и ограничени експертни познания в областта на екологичното управление.