Категории
Превантивна дейност

Регистър

Публичен регистър на предприятията с висок и нисък рисков потенциал съгласно чл. 111, ал. 1, т. 6 от ЗООС.

 

  • Информация за издадени решения по чл. 116, ал. 1 или по чл. 116ж, ал. 4 от ЗООС (ДВ, бр. 42 от 2022 г., в сила от 7.06.2022 г.) от изпълнителния директор на ИАОС относно одобряване/неодобряване на доклад за безопасност (ДБ) или негови актуализации на предприятие/съоръжение с висок рисков потенциалhttps://eea.government.bg/bg/obyavi/notices-pgapz

        Забележка: До привеждане на публичния регистър на предприятията с висок и нисък рисков потенциал по чл. 111, ал. 1, т. 6 от ЗООС в съответствие с изискванията на чл. 15, ал. 1 от Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях, информацията ще бъде налична на интернет страницата на ИАОС на посочения по-горе линк.

  • Информация за издадени решения по чл. 106, ал. 4 от ЗООС (ДВ, бр. 42 от 2022 г., в сила от 7.06.2022 г.) от директора на РИОСВ относно потвърждаване или отказ от потвърждаване на пълнотата и съответствието на Доклад за политиката за предотвратяване на големи аварии (ДППГА) или негови актуализации на предприятие/съоръжение с нисък рисков потенциал:

        Линкове на всички РИОСВ:

      Забележка: До привеждане на публичния регистър на предприятията с висок и нисък рисков потенциал по чл. 111, ал. 1, т. 6 от ЗООС в съответствие с изискванията на чл. 15, ал. 1 от Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях, информацията ще бъде налична на интернет страницата на всеки РИОСВ на посочените по-горе линкове.

      Бази данни за докладване на химически аварии и поуките от тях: