Категории
Превантивна дейност

Законодателство

rohs
 
ЕВРОПЕЙСКО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
 
ново: Директива (ЕС) 2017/2102 на Европейския парламент и на Съвета от 15 ноември 2017 г. за измение на Директива 2011/65/ЕС относно ограничението за употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване (преработка). Предстои транспониране.
 
Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2011 г. относно ограничението за употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване - RoHS 2 Директива - консолидиран вариант.   Консолидиран вариант от юли 2018г.
 
Делегирани директиви на Европейската комисия относно предоставяне на освобождаване от ограниченията за употреба на определени опасни вещества в ЕЕО (RoHS), които се транспонират в националното законодателство чрез Заповед на министъра на околната среда и водите:
 
Делегирана Директива (ЕС) 2017/1975 на Комисията от 7 август 2017 г. за изменение, с цел привеждане в съответствие с научния и техническия прогрес, на приложение III към Директива 2011/65/ЕС относно освобождаване от ограничение за кадмий в някои променящи цвета си светодиоди за използване в дисплейсни системи. Поправката на делегираната директива.
 
Делегирана директива (ЕС) 2017/1010 на Комисията от 13 март 2017 г. за изменение, с цел привеждане в съответствие с техническия прогрес, на приложение III към Директива 2011/65/ЕС относно освобождаване от ограничението за употреба на олово в лагерни черупки и втулки за компресори с хладилен агент.
Делегирана директива (ЕС) 2017/1009 на Комисията от 13 март 2017 г. за изменение, с цел привеждане в съответствие с техническия прогрес, на приложение III към Директива 2011/65/ЕС относно освобождаване от ограничението за употреба на кадмий и олово във филтърни стъкла и в стъкла за еталонни отразители.
Делегирана директива (ЕС) 2017/1011 на Комисията от 15 март 2017 г. за изменение, с цел привеждане в съответствие с техническия прогрес, на приложение III към Директива 2011/65/ЕС относно освобождаване от ограничението за употреба на олово в прозрачни стъкла за приложение в оптиката.
 
  • Делегирана директива (ЕС) 2016/1028 на Комисията от 19 април 2016 година за изменение, с цел привеждане в съответствие с техническия прогрес, на приложение IV към Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета, състоящо се в освобождаване от ограничението за използване на олово в припои за електрически връзки със сензори за измерване на температурата в някои устройства.
  • Делегирана директива (ЕС) 2016/1029 на Комисията от 19 април 2016 година за изменение, с цел привеждане в съответствие с техническия прогрес, на приложение IV към Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на освобождаването за кадмиеви аноди в клетки на Херш за определени кислородни датчици, използвани в промишлените прибори за контрол и управление.
 Делегирана директива (ЕС) 2016/585 на Комисията от 12 февруари 2016 година за изменение, с цел адаптиране към техническия прогрес, на приложение IV към Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета, състоящо се в освобождаване на оловото, кадмия, шествалентния хром и полибромираните дифенилови етери (PBDE) от съответното ограничение по отношение на резервни части, взети обратно от и използвани за ремонт или обновяване на медицински изделия или електронни микроскопи.
Делегирана директива (ЕС) 2015/863 на Комисията от 31 март 2015 г. за изменение на Приложение ІІ към Директива 2011/65/ЕС по отношение на списъка на ограничените вещества.
 
2 (две) Делегирани директиви (ЕС) 2015/573 и (ЕС) 2015/574 на Комисията от 30 януари 2015 г. за изменение, с цел привеждане в съответствие с техническия прогрес, на Приложение ІV към Директива 2011/65/ЕС по отношение на освобождаване от ограничението за използване на олово и живак в специфично ЕЕО.
 
8 (осем) Делегирани директиви на Комисията за изменение, с цел адаптиране към техническия прогрес, на приложение ІІІ и приложение IV към Директива 2011/65/ЕС.
 
16 (шестнадесет) Делегирани директиви на Комисията за изменение, с цел адаптиране към техническия прогрес, на приложение ІІІ и приложение IV към Директива 2011/65/ЕС.
 
Делегирана директива 2012/51/ЕС на Комисията от 10 октомври 2012 година за изменение, с цел привеждане в съответствие с техническия прогрес, на приложение III към Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета, относно освобождаване от ограничението за употреба на кадмий.
 
Делегирана директива 2012/50/ЕС на Комисията от 10 октомври 2012 година за изменение, с цел привеждане в съответствие с техническия прогрес, на приложение III към Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета, относно освобождаване от ограничението за употреба на олово.

 

НАЦИОНАЛНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

ново: ЗАПОВЕД № РД-224/23.04.2018 г., за изменение на Заповед 289/27.05.2016 г., с която се утвърждават случаите на освобождаване от ограниченията за употреба на опасни вещества в определени материали и компоненти на електрическото и електронното оборудване, считано от 21 ноември 2018 г., по отношение на Приложение № 1.

Заповедта е обнародвана в Държавен вестник, бр. 43 от 25.05.2018 г.

ЗАПОВЕД № РД-6/1/11.09.2017 г. за изменение на Заповед 289/27.05.2016 г., с която се утвърждават случаите на освобождаване от ограниченията за употреба на опасни вещества в определени материали и компоненти на електрическото и електронното оборудване, считано от 6 юли 2018 г., по отношение на Приложение № 1.

Заповедта е обнародвана в Държавен вестник, бр. 87 от 31.10.2017 г.

ЗАПОВЕД № РД-147/28.02.2017 г., за изменение на Заповед 289/27.05.2016 г., с която се утвърждават случаите на освобождаване от ограниченията за употреба на опасни вещества в определени материали и компоненти на електрическото и електронното оборудване, считано от 28 февруари 2017 г., по отношение на Приложение № 2.

Заповедта е обнародвана в Държавен вестник, бр. 23 от 17.03.2017 г.

ЗАПОВЕД № РД-289/27.05.2016 г., с която се утвърждават случаите на освобождаване от ограниченията за употреба на опасни вещества в определени материали и компоненти на електрическото и електронното оборудване, считано от 1 юни 2016 г., съгалсно Приложение № 1 и Приложение № 2, неразделна част от заповедта.

Заповедта е обнародвана в Държавен вестник, бр. 45 от 14.06.2016 г.

 
СТАНДАРТИ
 
  • БДС EN 50581:2012 - "Техническа документация за оценяване на електрически и електронни продукти по отношение на ограничението на опасните вещества".
  • БДС ЕN 62321 - поредица от стандарти за определяне съдържанието на определени вещества в електротехнически продукти.

Стандартите са налични само на английски език и могат да бъдат закупени от Българския институт за стандартизация (БИС).

Тук можете да създавате съдържание, което ще се използва в рамките на модула.