Категории
Превантивна дейност

Списък с операторите

Указания относно предоставянето на информация за вписване в публичния регистър на операторите, които извършват дейностите по приложение №1 към чл.3, т.1 от Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети

Декларация за достоверност на данните (Приложение към чл. 6, ал. 4 от Наредба за публичния регистър на операторите, които извършват дейности по приложение №1 към чл.3, т.1 от Закона отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети)

Списък на операторите, за които е подадена информация за вписване в публичния регистър на операторите, които извършват дейност/дейности по приложение №1 към чл.3, т.1 от Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети (ЗОПОЕЩ). (Поради изключително големия брой на заявленията, подадени от оператори, същите са в процес на попълване и актуализиране.) Структурата на регистъра е актуализирана съобразно последните изменения и допълнения на Наредбата за публичния регистър на операторите, които извършват дейности по приложение №1 към чл.3, т.1 от Закона отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети, приета с ПМС №317 от 12.12.2008 г., посл. изм.  ДВ бр. 10/2021 г., с информационната система за управление и поддържане на публичния регистър по ЗОПОЕЩ.