Категории
Превантивна дейност

ECHA

 НОВО Търсачка за законодателството на ЕС в областта на химикалите (EUCLEF) - можете да търсите информация за вашите вещества, да намерите приложими закони и да проверите какви задължения имате. За всеки законодателен акт ще намерите резюме на цялата съответна информация, включително обхвата, задълженията, освобождаванията, регулаторните дейности и списъците на засегнатите вещества, както и връзки към целите правни текстове на всички езици на ЕС. EUCLEF e онлайн услуга, финансирана от Програмата за конкурентоспособност на предприятията и малките и средните предприятия (COSME).

НОВО База данни SCIP с информация за SVHC вещества (вещества, пораждащи сериозно безпокойство) в изделия - Преразгледаната Рамкова директива за отпадъците въвежда изискване за предоставяне на информацията по член 33 от Регламент REACH в база данни, поддържана от ECHA. Целта е да се намали съдържанието на особено опасните вещества в материалите и продуктите, включително рециклирани материали. Информацията следва да бъде предоставяна от производителите, вносителите и доставчиците на изделия от 5 януари 2021 г. Информацията, която следва да се подава включва:

  • идентификация на изделието;
  • наименование, концентрационни граници и място на SVHC веществото(ата) и
  • друга информация относно безопасната употреба на изделието, особено ако горната не е достатъчна за да гарантира адекватно управление на изделието като отпадък.

Изискваната информация за изделия няма да съдържа чувствителна търговска информация като, например, точната концентрация на веществото в изделието.

Регистрирани вещества - данните са извлечени от регистрационните досиета, подадени в Европейската агенция по химикали (ЕСНА). Към момента базата данни съдържа информация за 13003 вещества от 50164 досиета и позволява търсене по най-различни параметри: наименование, CAS номер, ЕС номер, тонаж, регистрационен номер, регистрант и т.н.

C&L Inventory - Базата данни съдържа информация за класификация и етикетиране относно нотифицирани и регистрирани вещества, получена от производителите и вносителите. Също така тя включва списък с хармонизираните класификации.  Базата данни се обновява редовно с нови и актуализирани нотификации.

EС Inventory - База данни за ЕС номерата на веществата, която съдържа информация от следните списъци:

  • EINECS (European INventory of Existing Commercial Сhemical Substances)
  • ELINCS (European LIst of Notified Chemical Substances)
  • NLP (No-Longer Polymers)
Candidate List of SVHC

- Списък с кандидат-вещества за възможно включване в Приложение ХІV на Регламент REACH (SVHC - вещества, пораждащи сериозно безпокойство)

Приложение ХІV - Списък с веществата, предмет на разрешаване съгласно Регламент REACH.

Приложение ХVІІ - Списък с вещества, за които са въведени ограничения съгласно Регламент REACH.

ePIC - База данни на Европейската агенция по химикали (ECHA) за подаване и съхраняване на уведомленията и разрешенията за износ на опасните химикали от Приложение I към Регламент (ЕС) 649/2012 относно износа и вноса на опасни химикали