Категории
Превантивна дейност

Образци на заявления - ОВОС

1. Уведомление за инвестиционно предложение - Приложение № 5 към чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда 

(Ново - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 3 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г., доп. - ДВ, бр. 67 от 2019 г., в сила от 28.08.2019 г., доп. бр. 62 от 05.08.2022 г., в сила от 05.08.2022 г.)

 

2. Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) - Приложение № 6 към чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

(Ново - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.)

 

3. Информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

(Изм. - ДВ, бр. 3 от 2006 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 3 от 2011 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.)

 

4. Искане за издаване на решение по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) - Приложение № 8 към чл. 13, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

(Ново - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г., доп. - ДВ, бр. 67 от 2019 г., в сила от 28.08.2019 г., изм. бр. 62 от 05.08.2022 г., в сила от 05.08.2022 г )

 

5. Образец на писмо от общини/райони/кметства относно резултати от осигурен обществен достъп до информацията по Приложение № 2  към чл. 6 от  Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда - Приложение № 7 към чл. 6, ал. 10, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

(Ново - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.)

 

6. Образец на обява за среща за обществено обсъждане - Приложение № 3 към чл. 17, ал. 1, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

(Изм. - ДВ, бр. 3 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2011 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.)