Категории
Превантивна дейност

Актуално

За целите на EMAS Европейската комисия разработва референтни документи по сектори. Тези документи са предназначени за организации, които вече са регистрирани или планират регистрация по EMAS, но могат да бъдат полезни и за организации, които желаят да подобрят екологичните си показатели. Референтните документи описват най-добри практики за управление по околна среда, показатели за екологични резултати и еталони за отлични постижения за специфичен сектор. Прилагането на цитираните в документа практики и покриването на определените отлични постижения не са задължителни. Съгласно Регламент (ЕО) № 1221/2009 регистрираните по EMAS организации изготвят екологична декларация и при оценката на екологичните си резултати вземат предвид референтния документ според сектора, в който развиват дейността си. До момента са публикувани референтни документи за секторите търговия на дребнотуризъм, производство на храни и напитки.

Предстои приемането на референтен документ за сектор селско стопанство.

Проект на Решение на Европейската комисия за приемане на референтния документ и Приложение с най-добри практики за управление по околна среда, показатели за екологични резултати и еталони за отлични постижения за сектор селско стопанство. (само на английски език)

Коментари по проекто-документа можете да изпращате на n.hristova@moew.government.bg до 31.10.2017 г.


 За първи път беше подадено искане за признаване на съществуваща система за управление по околна среда като съответстваща на EMAS. Комисията е рагледала искането на Норвегия за признаване на националната им система за управление по околна среда Eco-Lighthouse и е изготвила Решение за признаване на части от системата като еквивалентни на EMAS.

Проекторешение + Приложение

Коментари по проекто-документа можете да изпращате на n.hristova@moew.government.bg


За целите на EMAS Европейската комисия разработва референтни документи по сектори. Тези документи са предназначени за организации, които вече са регистрирани или планират регистрация по EMAS, но могат да бъдат полезни и за организации, които желаят да подобрят екологичните си показатели. Референтните документи описват най-добри практики за управление по околна среда, показатели за екологични резултати и еталони за отлични постижения за специфичен сектор. Прилагането на цитираните в документа практики и покриването на определените отлични постижения не са задължителни. Съгласно Регламент (ЕО) № 1221/2009 регистрираните по EMAS организации изготвят екологична декларация и при оценката на екологичните си резултати вземат предвид референтния документ според сектора, в който развиват дейността си. До момента са публикувани референтни документи за сектора за търговия на дребно и за сектор туризъм.

Предстои приемането на референтен документ за сектор производство на храна и напитки.

Проект на Решение на Европейската комисия за приемане на референтния документ и Приложение с най-добри практики за управление по околна среда, показатели за екологични резултати и еталони за отлични постижения за производство на храна и напитки. (само на английски език)

Коментари по проекто-документа можете да изпращате на n.hristova@moew.government.bg до 13.01.2017 г.