Категории
Превантивна дейност

Административна услуга

Организациите, желаещи да се регистрират по EMAS, подават в Министерството на околната среда и водите (МОСВ) следните документи на български език:

1. Заявление за регистрация;

2. Информация за организацията съгласно Приложение VІ от Регламент (ЕО) № 1221/2009;

3. Екологичната декларация, изготвена съгласно чл. 4, параграф 1, точка г) от Регламент (ЕО) № 1221/2009, заверена от проверяващ по околна среда, в електронна и печатна форма;

4. Декларация на проверяващия по околна среда съгласно Приложение VII Регламент (ЕО) № 1221/2009;

5. Декларация на проверяващия по околна среда в случай на искане за ползване на дерогация за малки организации.

 

За подновяване на регистрацията организациите подават ежегодно в МОСВ следните документи на български език:

1. Информация за организацията съгласно Приложение VІ от Регламент (ЕО) № 1221/2009;

2. Заверена екологична декларация съгласно чл. 6, параграф 1, буква в) или заверена актуализирана екологична декларация съгласно чл. 6, параграф 2, буква в), или незаверена актуализирана екологична декларация съгласно чл. 7, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1221/2009;

3. Декларация на проверяващия по околна среда съгласно Приложение VII  Регламент (ЕО) № 1221/2009;

4. Декларация на проверяващия по околна среда в случай на искане за ползване на дерогация за малки организации. Организациите, ползващи се от дерогацията за малки организации съгласно чл. 7 от Регламент (ЕО) № 1221/2009, не подават декларациите по т. 3 и 4 в годините, в които предават незаверена актуализирана екологична декларация.

 

Не се дължи такса за регистрация или подновяване на регистрацията по EMAS съгласно изменението на Тарифа за таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите от 5 Януари 2018г.

 

За контакти: Галя Стоянчева, тел.: 02 940 63 58, e-mail: gstoyancheva@moew.government.bg