Категории
Превантивна дейност

Актуално

Актуално:

Считано от 28.08.2019 г.,съгласно последните изменения и допълнения в Закона за опазване на околната среда, (изм., ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 28.08.2019 г.) и Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях (Наредба за СЕВЕЗО), (приета с ПМС № 203 от 15.08.2019 г. и обн. ДВ, бр. 67 от 23.08.2019 г.) настъпват следните промени в административните услуги на МОСВ: - промяна на компетентния орган от министъра на околната среда и водите на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по околна среда за производството по подаване и разглеждане на уведомление за извършена класификация, както и за всяка негова актуализация на предприятие и/или съоръжение с нисък или висок рисков потенциал, включително валидирането на класификацията, в т.ч. и оптимизиране на реда и условията на процедурите, както и дейността и начина на работа на комисиите, които осъществяват контрол чрез съвместни проверки на съоръженията и инсталациите класифицирани с нисък или висок рисков потенциал.