Категории
Превантивна дейност

Актуално

От 01.07.2016 г. таксата за издаване на решение за одобряване на доклад за безопасност съгласно чл. 3, ал. 1 от Тарифата за таксите, които се събират в системата на МОСВ в размер на 500 лв. следва да постъпва по банковата сметка на Изпълнителна агенция по околна среда:

IBAN BG 47 SOMB 9130 3137 0251 01
Банков код - SOMBBGSF
"Общинска банка" АД, финансов център "Денкоглу"

Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях, Приета с ПМС № 2 от 11.01.2016 г., обн., ДВ, бр. 5 от 19.01.2016 г., в сила от 19.01.2016 г.

Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях - word формат

Закон за опазване на околната среда, посл. изм. и доп., ДВ, бр. 101 от 22.12.2015 г., в сила от 22.12.2015 г.

Закон за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда, обн. ДВ., бр. 62 от 14.08.2015 г.

С приетия законопроект ще се постигне  пълно съответствие на националните разпоредби с:

- Директива 2012/18/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 04 юли 2012 година относно контрола на опасностите от големи аварии, които включват опасни вещества, за изменение и последваща отмяна на Директива 96/82/ЕО на Съвета (Директива Севезо III);

- Директива 2004/35/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета от 21 април 2004 година относно екологичната отговорност по отношение на предотвратяването и отстраняването на екологичните щети чрез изменения и допълнения на Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети /ще се изпълнят препоръките на Европейската комисия, отправени в рамките на запитване № 4236/12/ENVI, получено чрез Пилотния проект за правото на ЕС/;

- пълно съответствие с разпоредбата на чл. 3, параграф 3 на Директива 2001/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 юни 2001 година относно оценката на последиците на някои планове и програми върху околната среда.

Направеното изменение ще облекчи малкия и среден бизнес от административни и финансови тежести. Няма да е необходимо да се провежда процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка за въздействието върху околната среда за изменения или разширения на редица действащи обекти в населените места, както и за някои инвестиционни предложения с административен характер.

С изготвения проект на ЗИД на ЗООС е направено оптимизиране на понятието за обекти с обществено предназначение, които са предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. С новата формулировка се обособяват и отделят инвестиционните предложения за урбанизирано развитие, съгласно изискванията за ОВОС, от съществуващото определение за обекти с обществено предназначение, които са с различен предмет и цел на оценка.

С приетите промени се предвижда оптимизиране на административната процедура чрез замяна на съществуващия разрешителен режим към министъра на околната среда и водите за изграждане и експлоатация на нови и експлоатация на съществуващи предприятия/съоръжения с висок рисков потенциал при запазване на високо ниво на защита за околната среда и човешкото здраве. За целта е предвидена процедура по одобряване на доклади за безопасност и техни актуализации в Изпълнителната агенция по околна среда.

В допълнение ще е изпълнен и Приоритет 15.4 от Програмата на Правителството за стабилно развитие на Република България, 2014-2018 г. С направените промени се предвижда адаптиране на критериите за класификация на предприятия/съоръжения с нисък и висок рисков потенциал, както и по-широк достъп до документация и участие на обществеността при вземане на решения във връзка с разполагането и експлоатацията им. Предвижда се още въвеждане на по-стриктни разпоредби относно контрола на тези предприятия/съоръжения и външните аварийни планове и въвеждане на по-систематичен подход за планиране и провеждане на контролната дейност за ефективно прилагане на правилата за безопасност.