Категории
Превантивна дейност

Актуално

Актуално:

Ново: РЪКОВОДСТВО ЗА КЛАСИФИКАЦИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯ/СЪОРЪЖЕНИЯ В СЪОТВЕТСТВИЕ С КРИТЕРИИТЕ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 ОТ ЗООС (версия, м. май 2023 г.)

Ново: Методически указания за прилагане на изискванията на глава седма, раздел I от ЗООС и за контрола на операторите на предприятия/съоръжения с нисък и висок рисков потенциал, утвърдени със Заповед № РД - 232/03.04.2023 г. на министъра на околната среда и водите и приложенията към нея (Приложение № 1Приложение № 2Приложение № 2-1).

По-отношение на нормативната уредба:

  • На 5 август 2022 г. са обнародвани в държавен вестник (ДВ, бр. 62, от 05.08.2022 г.) последните изменения и допълнения на Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях и Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Постановление № 239/1.08.2022 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет). Промените са свързани с осигуряване на единство и непротиворечивост на двете Наредби с последните изменения и допълнения на ЗООС (ДВ, бр. 42 от 07.06.2022 г.), изпълнение на препоръки и бележки от  Европейската комисия (ЕК) за постигане на пълно съответствие с изискванията на Директива 2011/92/ЕС и отстраняване на пропуски в текстовете на действащата към момента Наредба по чл. 103, ал. 9 от ЗООС.
  • На 7 юни 2022 г. са обнародвани в държавен вестник (ДВ, бр. 42 от 07.06.2022 г., с Указ № 142/02.06.2022 г. на президента на Република България) последните изменения и допълнения на Закона за опазване на околната среда (ЗООС), направени в глава шеста и глава седма, раздел I и II, както и в глава девета, раздел III и глава десета от ЗООС и понятията към закона, свързани основно с изпълнение на констатации и бележки на ЕК относно правилно и точно транспониране на Директиви: 2012/18/ЕС; 2011/92/ЕС и 2010/75/ЕС. 

В допълнение: Каква е разликата между ново, съществуващо и друго предприятие?

Ново предприятие/съоръжение е площадка, която:

- се въвежда в експлоатация или е изградена на или след 1 юни 2015 г., или

- действаща площадка която попада в обхвата на глава седма, раздел I от ЗООС, или предприятие/съоръжение с нисък рисков потенциал, което към или след 1 юни 2015 г. поради изменения на съоръженията или дейностите, довели до промяна на неговия списък с опасни вещества, се превръща в предприятие/съоръжение с висок рисков потенциал или обратно.

Съществуващо предприятие/съоръжение е площадка, която към 31 май 2015 г. попада в обхвата на глава седма, раздел I от ЗООС, и от 1 юни 2015 г. е предприятие/съоръжение, чиято класификация като предприятие/съоръжение с нисък или с висок рисков потенциал остава непроменена.

Друго предприятие/съоръжение е действаща площадка, която попада в обхвата на глава седма, раздел I от ЗООС, или предприятие/съоръжение с нисък рисков потенциал, което се превръща в предприятие/съоръжение с висок рисков потенциал или обратно, към или след 1 юни 2015 г. по причини, различни от тези за ново предприятие. „Другото предприятие/съоръжение“ попада в обхвата на глава седма, раздел I от ЗООС, поради изменения в класификацията на едно или повече вещества във връзка с промяна в категорията/категориите на опасност, съгласно Регламент CLP (Регламент (ЕО) № 1272/2008 за класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси) водеща съответно до изменение на класификацията по част 1 на Приложение № 3 към чл. 103, ал. 1 от ЗООС. Тези изменения не са свързани с промяна в списъка с опасните вещества, процесите и/или дейността на предприятието.