Категории
Превантивна дейност

Публичен регистър на комплексните разрешителни

Стартира новата информационна система на публичния регистър по комплексни разрешителни (КР).

В съответствие с изискванията на последните промени в европейската и националната нормативна уредба по комплексни разрешителни бе разработена информационна система за поддържане на регистър за резултатите от издаването, отказа, отмяната, преразглеждането, изменението и актуализирането на комплексните разрешителни.

Новата система осигурява публичен достъп до информацията за издадените комплексни разрешителни и решенията по процедурите, до техническите оценки с информация за поставените условия на разрешителното, както и информация за мерките, предприети от операторите при окончателно прекратяване на дейностите за които е необходимо комплексно разрешително.

 

Регистър на комплексните разрешителни съгласно чл.129, ал.1 от ЗООС