Категории
Превантивна дейност

Указания

Важно! Указанията, издавани от министъра на околната среда и водите по отношение на процедурите за оценка на въздействие върху околната среда и екологичните оценки, по същността си нямат нормативен характер. Териториалните органи на власт, при изпълнение на законовите си правомощия, следва самостоятелно да прилагат материалния закон като съотнасят фактологията по всяко едно административно производство по издаване на административен акт към съответната хипотеза на правната норма.