Категории
Превантивна дейност

Указания във връзка с изменения в нормативната уредба по отношение на процедурите по екологична оценка (ЕО) за планове и програми и по оценка на въздействието на околната среда за планове и програми

Указанията са изпратени до директорите на Басейновите дирекции, РИОСВ и националните паркове с писмо на МОСВ изх. № 05-08-5599/10.09.2012 г.