Категории
Превантивна дейност

Процедури

РЕГИСТРАЦИЯ

Регистрацията е процедура, при която от производители/вносители/доставчици се изисква да събират или генерират определен набор от данни за свойствата на произвежданите/внасяните от тях вещества. Тази информация се използва, за оценка на опасностите и риска, които това вещество може да представлява и за контрол на тези рискове. Тази информация се подава под формата на регистрационно досие в електронен вид към Европейската агенция по химикали (ECHA) в Хелзинки.

Регистрация

Едно вещество, една регистрация

Това означава, че се залага на принципа, при който за всяко вещество, ще се генерира един набор от данни, който ще бъде споделен с всички оператори, които произвеждат или внасят даденото вещество. Подробностите относно това как ще се осъществява тази обмяна на данни, са разписани в Ръководство за обмен на данни и предварителна регистрация.

Важно!       Обмен на данни

Спорове за обмена на данни

Съвместно подаване на регистрация

В случай, че водите преговори относно обмена на данни за целите на вашата регистрация по REACH, разгледайте новата интернет страница на ЕСНА, даваща практически съвети за воденето на преговори за обмен на данни. Важни факти!

Европейската комисия прие нов Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/9, който дефинира по-ясно какво означава "справедлив, прозрачен и недискриминационен начин" по отношение на обмена на данни.
ВАЖНО: Европейската агенция по химикали публикува интернет страница относно предстоящите регистрации през 2018 г. Интернет страницата ще подпомага и насочва потенциалните регистранти по време на регистрационния процес.

Пригответе се за последния срок за регистрация на химикали (съобщение за пресата на ЕСНА).

reach-2018-campaign-banner.jpg

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ВЕЩЕСТВА В ИЗДЕЛИЯ

Изисквания относно наличието на опасни вещества в изделия съгласно REACH

Вещества, предизвикващи сериозно безпокойство Вещества, които могат да имат сериозни последствия върху човешкото здраве и околна среда са т.нар. “вещества, предизвикващи сериозно безпокойство” (SVHC). Една от целите на REACH е да контролира употребата на такива вещества.

Списък с кандидат-вещества за разрешаване

Вещества от списъка с кандидат-вещества, налични в изделия (информация на уебсайта на ЕСНА, на бълг. език)

Текущи намерения за идентифициране на вещества, пораждащи сериозно безпокойство (SVHC)

Задължения на индустрията във връзка с опасни вещества от списъка с кандидат-вещества за разрешаване

Нотификация на вещества в изделия І Подайте нотификация I Наръчник "Как да подготвим нотификация за вещество в изделия

РАЗРЕШАВАНЕ НА ВЕЩЕСТВА СЪГЛАСНО REACH

В съответствие с изискванията на Регламента REACH, опасните вещества (предизвикващи особено безпокойство) от списъка с кандидатите за разрешаване, ще подлежат на разрешителен режим на ниво ЕС. Юридическите лица, които желаят да получат разрешение за определени употреби на своето вещество/а, ще трябва да подадат заявление за разрешаване в Европейската агенция по химикали (ECHA).

Вещества, предмет на разрешаване (Приложение ХІV на REACH)

Описание на процедурата по разрешаване

Ръководство "Как да подготвим и подадем заявление за разрешаване"

Осем стъпки за подаване на заявления за разрешаване: ЕСНА публикува нови страници, с цел подпомагане на компаниите да разберат стъпките, които е необходимо да следват, за да кандидатстват за разрешаване. Интернет страниците представят осем стъпки - от установяване необходимостта от подаване на заявление за разрешаване до съобразяване с техните задължения след като е предоставено разрешаване. Налице са също така полезни линкове и допълнителни материали към всяка стъпка. (Информацията е публикувана само на английски език)

ВАЖНО: Компаниите, кандидатстващи за разрешаване, вече трябва да попълват и обобщаваща таблица с мерките за управление на риска и работните условия, посочени в сценариите на експозиция.Тя става задължителна част от заявлението за разрешаване. Това ще улесни контрола и ще осигури на притежателите на разрешения и потребителите надолу по веригата прост и лесен за превод формат. Повече информация за обобщаващата таблица можете да намерите тук.

ВАЖНО: Резюмета на решения на Комисията за разрешаване употребата и пускането на пазара на вещества, предмет на разрешаване в съответствие с приложение XIV към Регламент REACH, предоставени на дружества-заявители:

  • 6 употреби на оловен сулфохромат жълт (EC 215-693-7; CAS 1344-37-2); и
  • 6 употреби на оловен хроматмолибдатсулфат червен (EC 235-759-9; CAS 12656-85-8). Срокът на валидност на разрешенията е 21 май 2022 г. Решение на Комисията.
  • За хексабромоциклододекан (HBCDD); притежатели на разрешенията са следните 13 фирми: INEOS Styrenics Netherlands BV; INEOS Styrenics Ribecourt SAS; INEOS Styrenics Wingles SAS; Synthos Dwory 7; Synthos Kralupy a.s.; Bewi Styrochem Oy; Monotez SA; RP Compounds GmbH; Synbra Technology bv; Sunpor Kunststoff GmbH; Dunastyr Polystyrene Manufacturing C. Co Ltd; Versalis SpA; Unipol Holland BV.
  • За калиев дихромат, притежатели на разрешението за употреба: Sofradir (Франция).

ВАЖНО: Нотификации по чл. 66 от REACH: След предоставяне на разрешение за употреба на дадено вещество, което е включено в Приложение ХІV, потребителите надолу по веригата, които употребяват това вещество, трябва да нотифицират ЕСНА в рамките на 3 месеца от първата доставка.

Налице е електронен формуляр за подаване на нотификации по чл. 66 от REACH на интернет страницата на ЕСНА.

ОГРАНИЧАВАНЕ

REACH предвижда процедура по ограничаване, която да регулира производството, пускането на пазара и употребата на вещества, които представляват неприемлив риск за човешкото здраве и/или околната среда. Ограниченията могат да варират от цялостна забрана до забрана за предоставяне на масовия потребител и да бъдат прилагани към всяко вещество, включително и за тези, за които не се изисква регистрация. Тази част от REACH е “наследена” от разпоредбите на Директива 76/769/ЕЕC относно ограниченията за пускане на пазара и употреба на определени опасни химични вещества и препарати. Повече информация

Информация на интернет страницата на ЕСНА

Текущи публични консултации по предложения за въвеждане на ограничения

ново Текуща публична консултация относно предложение за ограничение на канцерогенни, мутагенни и токсични за репродукцията вещества в тркстилни изделия и дрехи за потребителска употреба, в съответствие с REACH.

В таблицата има линк към web-формата за предоставяне на коментари на Европейската агенция по химикали (ЕСНА). Комитетите към ЕСНА (Комитета за оценка на риска (RAC) и Комитета за социално-икономически анализ (SEAC)) няма да вземат предвид коментарите, получени след крайния срок, при изготвяне на тяхното становище.

Списък с намеренията за въвеждане на ограничения по отношение на определени вещества, публикуван на интернет страницата на ЕСНА.

Приети становища по предложения за ограничаване (на сайта на ЕСНА)

На интернет страницата на ЕСНА е публикуван Компендиум с аналитичните методи за целите на контрола на въведените ограничения в Приложение ХVІІ на REACH. В документа са описани над 100 аналитични метода, които контролните органи могат да използват за проверка на съответствието с въведените ограничения. Полезен е и за компаниите, които са обект на проверка.

ОЦЕНКА

Електронните технически досета, подадени в Европейската агенция по химикали ще бъдат оценявани за:

  • Съответствие: Проверка за качеството/точността на информацията, подадена от индустрията.
  • Оценка на досиетата: Проверка за това дали е предложен подходящ план за изследвания на вещества, регистрирани за по-високи тонажни групи (≥100 тона годишно)
  • Оценка на вещества: оценка на всички налични данни за веществото от всички налични регистрационни досиета. Tова ще се извършва от националните компетентни органи за вещества, които са определени като приоритетни във връзка с възможни регулаторни мерки поради безпокойството, което техните свойства или употреби предизвикват.

Етапи на оценката на досиета и вещества

Съвети към регистрантите и потребителите надолу по веригата във връзка с оценката на вещества съгласно REACH 

Как се селектират вещества за ръчен скрининг?

Срокове по REACH

ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЕРИГАТА НА ДОСТАВКИ

Съобщаването на информация нагоре и надолу по веригата на доставки е съществено изискване в концепцията на REACH. Потребителите трябва да бъдат информирани от производителите и вносителите за опасните свойства на веществата, които им доставят и за това как да контролират рисковете от тях. За да могат да извършват оценка на риска, обаче, доставчиците имат нужда от повече информация от потребителите по веригата за техните собствени употреби. REACH осигурява рамка, в която информацията може да се предава надолу и нагоре по веригата за доставки. REACH използва съществуващия инструмент за предоставяне на информация за опасните свойства на веществата – Информационен лист за безопасност. Той трябва да придружава химичните вещества надолу по веригата на доставки, осигурявайки информацията, от която имат нужда потребителите, за да осигурят безопасната употреба на веществата.

Интерактивното ръководство (eGuide on safety data sheets and exposure scenarios) е предназначено за професионални потребители на информационни листове за безопасност (ИЛБ) с цел по-лесно разбиране и използване на информацията, свързана с безопасната употреба на химичните вещества и смеси. Ръководството улеснява и ускорява намирането на желаната информация от ИЛБ и включените сценарии на експозиция, позволява лесна навигация в различните секции на листа за безопасност, включва видео материали и множество инструменти с помощна и допълнителна информация, която потребителя може да изтегли и разпечата.