Категории
Превантивна дейност

Разрешаване на вещества съгласно REACH

РАЗРЕШАВАНЕ НА ВЕЩЕСТВА СЪГЛАСНО REACH

В съответствие с изискванията на Регламента REACH, опасните вещества (предизвикващи особено безпокойство) от списъка с кандидатите за разрешаване, ще подлежат на разрешителен режим на ниво ЕС. Юридическите лица, които желаят да получат разрешение за определени употреби на своето вещество/а, ще трябва да подадат заявление за разрешаване в Европейската агенция по химикали (ECHA).

Вещества, предмет на разрешаване (Приложение ХІV на REACH)

Описание на процедурата по разрешаване

Ръководство за подготовка на заявление за издаване на разрешение

Осем стъпки за подаване на заявления за разрешаване: ЕСНА публикува нови страници, с цел подпомагане на компаниите да разберат стъпките, които е необходимо да следват, за да кандидатстват за разрешаване. Интернет страниците представят осем стъпки - от установяване необходимостта от подаване на заявление за разрешаване до съобразяване с техните задължения след като е предоставено разрешаване. Налице са също така полезни линкове и допълнителни материали към всяка стъпка. (Информацията е публикувана само на английски език)

ВАЖНО: Компаниите, кандидатстващи за разрешаване, вече трябва да попълват и обобщаваща таблица с мерките за управление на риска и работните условия, посочени в сценариите на експозиция.Тя става задължителна част от заявлението за разрешаване. Това ще улесни контрола и ще осигури на притежателите на разрешения и потребителите надолу по веригата прост и лесен за превод формат. Повече информация за обобщаващата таблица можете да намерите тук.

ВАЖНО: Резюмета на решения на Комисията за разрешаване употребата и пускането на пазара на вещества, предмет на разрешаване в съответствие с приложение XIV към Регламент REACH, предоставени на дружества-заявители:

Издадени решения за разрешаване:

Информация относно издадените решения за разрешаване можете на намерите тук.

ВАЖНО: Нотификации по чл. 66 от REACH: След предоставяне на разрешение за употреба на дадено вещество, което е включено в Приложение ХІV, потребителите надолу по веригата, които употребяват това вещество, трябва да нотифицират ЕСНА в рамките на 3 месеца от първата доставка.

Налице е електронен формуляр за подаване на нотификации по чл. 66 от REACH на интернет страницата на ЕСНА.