Категории
Превантивна дейност

Разрешаване на вещества съгласно REACH

РАЗРЕШАВАНЕ НА ВЕЩЕСТВА СЪГЛАСНО REACH

В съответствие с изискванията на Регламента REACH, опасните вещества (предизвикващи особено безпокойство) от списъка с кандидатите за разрешаване, ще подлежат на разрешителен режим на ниво ЕС. Юридическите лица, които желаят да получат разрешение за определени употреби на своето вещество/а, ще трябва да подадат заявление за разрешаване в Европейската агенция по химикали (ECHA).

Вещества, предмет на разрешаване (Приложение ХІV на REACH)

Описание на процедурата по разрешаване

Ръководство "Как да подготвим и подадем заявление за разрешаване"

Осем стъпки за подаване на заявления за разрешаване: ЕСНА публикува нови страници, с цел подпомагане на компаниите да разберат стъпките, които е необходимо да следват, за да кандидатстват за разрешаване. Интернет страниците представят осем стъпки - от установяване необходимостта от подаване на заявление за разрешаване до съобразяване с техните задължения след като е предоставено разрешаване. Налице са също така полезни линкове и допълнителни материали към всяка стъпка. (Информацията е публикувана само на английски език)

ВАЖНО: Компаниите, кандидатстващи за разрешаване, вече трябва да попълват и обобщаваща таблица с мерките за управление на риска и работните условия, посочени в сценариите на експозиция.Тя става задължителна част от заявлението за разрешаване. Това ще улесни контрола и ще осигури на притежателите на разрешения и потребителите надолу по веригата прост и лесен за превод формат. Повече информация за обобщаващата таблица можете да намерите тук.

ВАЖНО: Резюмета на решения на Комисията за разрешаване употребата и пускането на пазара на вещества, предмет на разрешаване в съответствие с приложение XIV към Регламент REACH, предоставени на дружества-заявители:

Издадени решения за разрешаване:

  • За хромни киселини, получени от хромен триоксид и техните олигомери, притежатели на разрешението за употреба: Robert Bosch GmbH (Германия);
  • За олигомерни продукти на реакцията на формалдехид с анилин (технически MDA), притежатели на разрешението за употреба: Polynt Composites France (Франция) (Употреба 1), (Употреба 2);
  • За пентацинков октахидроксид хромат, притежатели на разрешението за употреба: Indestructible Paint Ltd. (Обединено кралство) (Употреба 1), (Употреба 2);

Изтекли решения за разрешаване:

  • За хексабромоциклододекан (HBCDD), притежатели на разрешенията са следните 13 фирми: INEOS Styrenics Netherlands BV; INEOS Styrenics Ribecourt SAS; INEOS Styrenics Wingles SAS; Synthos Dwory 7; Synthos Kralupy a.s.; Bewi Styrochem Oy; Monotez SA; RP Compounds GmbH; Synbra Technology bv; Sunpor Kunststoff GmbH; Dunastyr Polystyrene Manufacturing C. Co Ltd; Versalis SpA; Unipol Holland BV.
  • За диарсенов триоксид, притежатели на разрешението за употреба: Yara France;
  • употреби на оловен сулфохромат жълт (EC 215-693-7; CAS 1344-37-2) - притежател на разрешението DCC Maastricht B.V. OR (Нидерландия): Употреба 2; Употреба 5
  • употреби на оловен хроматмолибдатсулфат червен (EC 235-759-9; CAS 12656-85-8) - притежател на разрешението DCC Maastricht B.V. OR (Нидерландия) Решение на Комисията: Употреба 1; Употреба 6

ВАЖНО: Нотификации по чл. 66 от REACH: След предоставяне на разрешение за употреба на дадено вещество, което е включено в Приложение ХІV, потребителите надолу по веригата, които употребяват това вещество, трябва да нотифицират ЕСНА в рамките на 3 месеца от първата доставка.

Налице е електронен формуляр за подаване на нотификации по чл. 66 от REACH на интернет страницата на ЕСНА.