Категории
Превантивна дейност

Законодателство

НАЦИОНАЛНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

Закон за опазване на околната среда, Преходни и заключителни разпоредби, § 9, ал. 2

Environmental Protection Act, Transitional and final provisions, § 9. (2)

Закон за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети

Act on liability for preventing and remedying ecological damages

Наредба за условията и реда за определяне на отговорността на държавата и за отстраняване на нанесените щети върху околната среда, настъпили от минали действия или бездействия, при приватизация

Наредба № 1 от 29.10.2008 г. за вида на превантивните и оздравителните мерки в предвидените случаи от Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети и за минималния размер на разходите за тяхното изпълнение

Ordinance № 1 of 29 october 2008 on the type of preventive and remedial measures in the cases envisaged in the on tne Liability for prevention  and remediation of environmental damages actand on the minimum amount of the costs for their implementation

Наредба за публичния регистър на операторите, които извършват дейностите по приложение № 1 към чл.3, т. 1 от Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети

Ordinance on the public register of operators performing activities under annex 1 to art. 3, item 1 of the Liability for prevention and remediation of environmental damages act

Обществено обсъждане по Проект на актуализираната Методика за класифициране на случаи по Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети (ЗОПОЕЩ) и за определяне/остойностяване на превантивни/оздравителни мерки по закона и подзаконовата нормативна уредба към него.  Срокът за предоставяне на становища по общественото обсъждане е 18.01.2023 г. Очакваме писмени становища по проекта от заинтерсованите лица на електронен адрес: edno_gishe@moew.government.bg. Резюме

ЕВРОПЕЙСКО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

Директива 2004/35/ЕО от 21 април 2004г.  относно екологичната отговорност по отношение на предотвратяването и отстраняването на екологични щети   32004L0035

Регламент (ЕС) 2019/1010 на Европейския Парламент и на Съвета от 5 юни 2019 година относно привеждането в съответствие на задълженията за докладване в рамките на законодателството, свързано с околната среда, и за изменение на регламенти (ЕО) № 166/2006 и (ЕС) № 995/2010 на Европейския парламент и на Съвета, директиви 2002/49/ЕО, 2004/35/ЕО, 2007/2/ЕО, 2009/147/ЕО и 2010/63/ЕС на Европейския парламент и на Съвета, регламенти (ЕО) № 338/97 и (ЕО) № 2173/2005 на Съвета и Директива 86/278/ЕИО на Съвета

Regulation (EU) 2019/1010 of the European Parliament and of the Council of 5 June 2019 on the alignment of reporting obligations in the field of legislation related to the environment, and amending Regulations (EC) No 166/2006 and (EU) No 995/2010 of the European Parliament and of the Council, Directives 2002/49/EC, 2004/35/EC, 2007/2/EC, 2009/147/EC and 2010/63/EU of the European Parliament and of the Council, Council Regulations (EC) No 338/97 and (EC) No 2173/2005, and Council Directive 86/278/EEC

Публична консултация на Европейската комисия (ЕК) във връзка с Директива 2004/35/ЕО по отношение на екологичната отговорност за предотвратяване и отстраняване на екологични щети - крайния срок на консултацията (04.08.2022г.)

Многогодишната работна програма по директива за екологичната отговорност, за периода 2017г.- 2020г.

Многогодишната работна програма по директива за екологичната отговорност, за периода 2021г.– 2024г.

Първи доклад на Република България до Европейската комисия за натрупания опит при прилагане на Директива 2004/35/ЕО относно екологичната отговорност по отношение предотвратяването и отстраняването на екологични щети, за периода 29.04.2008г.-30.04.201Зг.

Втори доклад на Република България до Европейската комисия за опита по прилагане на Директива 2004/35/ЕО относно екологичната отговорност по отношение на предотвратяването и отстраняването на екологични щети, за периода 01.05.2013г. – 31.03.2022г.

АРХИВ

2016 г.: Резултати от общественото обсъждане на проекта на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за публичния регистър на операторите, които извършват дейности по приложение №1 към чл.3, т.1 от Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети, проведено в периода 01.03.2016г. - 16.03.2016г.

2018 г.: Методика за класифициране на случаи по Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети (ЗОПОЕЩ) и за определяне/ остойностяване на превантивни/оздравителни мерки по закона и подзаконовата нормативна уредба към него, приета на заседание на Колегиум на МОСВ, проведено на 19.12.2018г.