Категории
Превантивна дейност

Методики

Тренировъчен пакет за категоризиране на случаи и определяне на превантивни/оздравителни мерки по Директива 2004/35/ЕО за екологична отговорност, разработен и преведен от Европейската комисия

Ново! Методика за класифициране на случаи по Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети (ЗОПОЕЩ) и за определяне/ остойностяване на превантивни/оздравителни мерки по закона и подзаконовата нормативна уредба към него, приета на заседание на Колегиум на МОСВ, проведено на 19.12.2018г.