Категории
Превантивна дейност

Методики

Тренировъчен пакет за категоризиране на случаи и определяне на превантивни/оздравителни мерки по Директива 2004/35/ЕО за екологична отговорност, разработен и преведен от Европейската комисия

Ново! Актуализирана Методика за класифициране на случаи по Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети (ЗОПОЕЩ) и за определяне/ остойностяване на превантивни/оздравителни мерки по закона и подзаконовата нормативна уредба към него, приета на заседание на Колегиум на МОСВ, проведено на 09.03.2023 г., и утвърдена от министъра на околната среда и водите (дигитализиран вариант)

 Ново! Насоки на ЕК относно понятието екологични щети 


Ново! Проект по ИМПЕЛ на тема: „Критерии за оценка на екологични щети“


Ново! Методически документи, разработени в Испания за прилагане на директивата за екологична отговорност – методика и брошура