Категории
Превантивна дейност

Събития и семинари

Семинар по прилагането на изискванията на регламент REACH за регистрация на вещества през 2018 г.

На 10 май 2017 г. в гр. София Българска стопанска камара проведе семинар по прилагане на изискванията на REACH за малките и средни предприятия - регистранти през 2018 г., с участието на лектори от отдел „Опасни химични вещества“, дирекция „Превантивна дейност“ на МОСВ.

Конференция на Европейската комисия в София на тема "REACH 2018&beyond"

На 27 и 28 април 2017 г. в гр. София се проведе конференция, организирана от Европейската комисия, в сътрудничество с Европейската агенция по химикали (ECHA),  Европейската асоциация на малките и средни предприятия (UEAPME) и Търговско-промишлената камара – Враца, и с участието на лектори от отдел „Опасни химични вещества“, дирекция „Превантивна дейност“ на МОСВ. Целта на събитието бе да се привлече вниманието и да се повиши осведомеността на компаниите, особено малките и средни предприятия, относно задълженията им съгласно Регламент REACH, както и да се окаже съдействие за предстоящия през 2018 г. краен срок за регистрация на вещества.

_mg_897112dsc_060512dsc_070212Семинар по прилагането на новите изисквания на регламентите REACH и CLP

На 24 ноемри 2015 г. в гр. София Българска стопанска камара проведе семинар по прилагане на новите изисквания на регламентите REACH и CLP с участието на лектори от отдел „Опасни химични вещества“, дирекция „Превантивна дейност“ на МОСВ.

Снимки


Семинар „Прилагане на промените в Закона за опазване на околната среда и класификация на смеси, съгласно изискванията на Регламент CLP”

От 21 до 23 октомври 2015 г. в гр. Бургас се проведе семинар по прилагане на промените в Закона за опазване на околната среда и класификация на смеси, съгласно изискванията на Регламент CLP с участието на представители от отдел „Опасни химични вещества“, дирекция „Превантивна дейност“ на МОСВ и РИОСВ.

Снимки


Семинар по прилагане изискванията на регламентите REACH и CLP

На 20 май 2015 г. в гр. София Българска стопанска камара проведе семинар по прилагане изискванията на регламентите REACH и CLP, които влизат в сила през 2015 г. с участието на лектори от отдел „Опасни химични вещества“, дирекция „Превантивна дейност“ на МОСВ.

Снимки


Семинар "Оценка на вещества и дейности по управление на риска в съответствие с Регламентите REACH и CLP"

На 28 и 29 април 2015 г. новосъздаденият Експертен съвет за оценка на приоритетни вещества във връзка с управлението на химикали, организира и проведе семинар на тема „Оценка на вещества и дейности по управление на риска в съответствие с Регламентите REACH и CLP“. Целта на семинара беше споделяне на опит и добри практики с водещи, опитни експерти от Европейската агенция по химикали (ECHA) и компетентните органи на Белгия, Германия и Дания. Членове на Съвета са експерти от Министерство на околната среда и водите, Министерство на здравеопазването, Национален център по обществено здраве и анализ и утвърдени български учени в областта на химията, фармацията, медицината и биологията, както и специалисти по токсикология и екотоксикология. На срещата бяха обсъдени процесите по оценка на опасни вещества, както и извършването на анализ за избор на мерки за управление на риска от тях. Тези дейности са основен инструмент на Европейския съюз за опазване на здравето на хората и околната среда. Тази цел се постига чрез идентифициране на химичните вещества, произвеждани, внасяни и употребявани в Европейската общност, които представляват най-голям риск за човешкото здраве и околната среда и прилагането на най-подходящите регулаторни мерки за контрол на този риск.

Снимки