Категории
Превантивна дейност

Събития и семинари

България се присъединява по всички 19 акта на Съвета на ОИСР, свързани с управлението на химикалите и контрола на опасностите от големи аварии

  • Постигнатият успех е значителна крачка за пълно съответствие със стандартите на организацията

Проведе се предприсъединителен преглед на Комитета по химикали и биотехнологии (КХБ) на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), на който Комитетът взе решение, че България изпълнява високите екологични стандарти на организацията по всички 19 акта на Съвета на ОИСР, свързани с управлението на химикалите и контрола на опасностите от големи аварии.

Председателят на КХБ информира България, че въз основа на своята оценка, КХБ е взел решение да приключи своя преглед по присъединяването, като изразява признателност за отличното сътрудничество от страна на България по време на прегледа, както и за продължаващия ангажимент на страната в работата на Комитета. КХБ е първият комитет на ОИСР, по който България се присъединява по всички 19 акта на Съвета на организацията.

Комитетът изрази своята положителна оценка за представянето на България, като отбеляза, че правните, институционалните и политическите аспекти на българската система за управление на химически и биотехнологични продукти покриват всички основни изисквания на правните инструменти на ОИСР.

Съответствието с правните инструменти и основните принципи на ОИСР е задължително условие за придобиване на членство в организацията и постигнатият успех представлява значителна крачка за постигане на пълно съответствие със стандартите на ОИСР.

България участва в заседание на Комитета по химикали и биотехнологии към ОИСР

В рамките на 5-тото заседание на Комитета по химикали и биотехнологии към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), което се провежда в конферентния център на организацията в Париж, България представи съответствието на страната по 19 акта на Съвета на ОИСР, свързани с управлението на химикалите.

Предвид хоризонталния характер на законодателството по управление на химикали и контрол на опасностите от големи аварии с опасни химични вещества, в състава на българската делегация бяха включени експерти от министерствата на околната среда и водите, здравеопазването, земеделието и храните, вътрешните и външните работи, както и експерти от Изпълнителна агенция по околна среда, Регионални инспекции по околната среда и водите, Българска агенция по безопасност на храните, Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация", Национален център по обществено здраве и анализи и Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.

Като част от превантивните инструменти в политиката за опазване на компонентите на околната среда, България е въвела и прилага ефективни политики и практики за контрол на опасностите от големи аварии с опасни химични вещества и екологосъобразно управление на химикалите през целия им жизнен цикъл, с цел ограничаване на натиска от замърсяване с пестициди, биоциди и индустриални химикали. Страната ни е ангажирана и с подобряване на капацитета за мониторинг и контрол на компонентите на околната среда, с подобряване на обществения и бизнес модел на поведение към неутралност и нулево замърсяване, с прилагане на принципа „замърсителят плаща“.

България се стреми към постигане на целите за устойчиво развитие чрез прилагане на международните и европейски изисквания за засилване ролята и отговорността на индустрията за идентифициране на рисковете и предоставяне на информация за химикалите с цел гарантиране на тяхната безопасна употреба, за постигане на чисти технологии и кръгова икономика и намаляване съдържането на опасни вещества чрез тяхната забрана или ограничаване.

Важен аспект от прилагането на законодателството по управление на химикалите е информирането и обучението на индустрията и подготовката ú за изпълнение на изискванията и стандартите, свързани с управлението на химикалите. Дейностите за предоставяне на консултации на индустрията във връзка с прилагането на законодателството в областта на управлението на опасните химични вещества и предотвратяване на риска от аварии с опасни химични вещества се изпълняват от Националното информационно бюро по химикали. Актуална информация се публикува на уеб страницата на МОСВ, раздел Превантивна дейност.

Като член на ЕС, България е въвела европейското законодателство и вече прилага високи стандарти и политики за екологосъобразно управление на химикалите и контрол на опасностите от големи аварии с опасни химични вещества. ОИСР има водеща роля в изработването и прилагането на най-високи стандарти в тази област.

България показа пълно съответствие с инструментите на организацията и очакваме решението за присъединяване към Комитета по химикали и биотехнологии.

Семинар по прилагането на изискванията на регламент REACH за регистрация на вещества през 2018 г.

На 10 май 2017 г. в гр. София Българска стопанска камара проведе семинар по прилагане на изискванията на REACH за малките и средни предприятия - регистранти през 2018 г., с участието на лектори от отдел „Опасни химични вещества“, дирекция „Превантивна дейност“ на МОСВ.

Конференция на Европейската комисия в София на тема "REACH 2018&beyond"

На 27 и 28 април 2017 г. в гр. София се проведе конференция, организирана от Европейската комисия, в сътрудничество с Европейската агенция по химикали (ECHA),  Европейската асоциация на малките и средни предприятия (UEAPME) и Търговско-промишлената камара – Враца, и с участието на лектори от отдел „Опасни химични вещества“, дирекция „Превантивна дейност“ на МОСВ. Целта на събитието бе да се привлече вниманието и да се повиши осведомеността на компаниите, особено малките и средни предприятия, относно задълженията им съгласно Регламент REACH, както и да се окаже съдействие за предстоящия през 2018 г. краен срок за регистрация на вещества.

_mg_897112dsc_060512dsc_070212Семинар по прилагането на новите изисквания на регламентите REACH и CLP

На 24 ноемри 2015 г. в гр. София Българска стопанска камара проведе семинар по прилагане на новите изисквания на регламентите REACH и CLP с участието на лектори от отдел „Опасни химични вещества“, дирекция „Превантивна дейност“ на МОСВ.

Снимки


Семинар „Прилагане на промените в Закона за опазване на околната среда и класификация на смеси, съгласно изискванията на Регламент CLP”

От 21 до 23 октомври 2015 г. в гр. Бургас се проведе семинар по прилагане на промените в Закона за опазване на околната среда и класификация на смеси, съгласно изискванията на Регламент CLP с участието на представители от отдел „Опасни химични вещества“, дирекция „Превантивна дейност“ на МОСВ и РИОСВ.

Снимки


Семинар по прилагане изискванията на регламентите REACH и CLP

На 20 май 2015 г. в гр. София Българска стопанска камара проведе семинар по прилагане изискванията на регламентите REACH и CLP, които влизат в сила през 2015 г. с участието на лектори от отдел „Опасни химични вещества“, дирекция „Превантивна дейност“ на МОСВ.

Снимки


Семинар "Оценка на вещества и дейности по управление на риска в съответствие с Регламентите REACH и CLP"

На 28 и 29 април 2015 г. новосъздаденият Експертен съвет за оценка на приоритетни вещества във връзка с управлението на химикали, организира и проведе семинар на тема „Оценка на вещества и дейности по управление на риска в съответствие с Регламентите REACH и CLP“. Целта на семинара беше споделяне на опит и добри практики с водещи, опитни експерти от Европейската агенция по химикали (ECHA) и компетентните органи на Белгия, Германия и Дания. Членове на Съвета са експерти от Министерство на околната среда и водите, Министерство на здравеопазването, Национален център по обществено здраве и анализ и утвърдени български учени в областта на химията, фармацията, медицината и биологията, както и специалисти по токсикология и екотоксикология. На срещата бяха обсъдени процесите по оценка на опасни вещества, както и извършването на анализ за избор на мерки за управление на риска от тях. Тези дейности са основен инструмент на Европейския съюз за опазване на здравето на хората и околната среда. Тази цел се постига чрез идентифициране на химичните вещества, произвеждани, внасяни и употребявани в Европейската общност, които представляват най-голям риск за човешкото здраве и околната среда и прилагането на най-подходящите регулаторни мерки за контрол на този риск.

Снимки