Категории
Превантивна дейност

Актуално

 НОВО Делегиран регламент (ЕС) 2020/11 на Комисията от 29 октомври 2019 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси с оглед на информацията във връзка със спешните действия от здравен характер. Делегираният регламент добавя някои изисквания за предоставянето на информация, свързана със спешните действия от здравен характер, и за включването на „уникален идентификатор на формулата“ в допълнителната информация на етикета на дадена опасна смес. Прилага се от 1 януари 2020 г., но вносителите и потребителите надолу по веригата са длъжни да започнат да спазват новите правила на етапи, в съответствие с поредица от дати за постигане на съответствие в зависимост от употребата, за която дадена смес се пуска на пазара. Първата такава дата е 1 януари 2020 г.

 НОВО: Хармонизиран портал за подаване на нотификации на ECHA във връзка със спешните действия от здравен характер. Порталът дава възможност за управление на нотификациите онлайн и проследяване на техния статус. Базиран е на информационните изисквания в Регламент CLP. Подобрения в потребителския интерфейс и функционалностите на Портала ще бъдат налични в бъдещите версии, планирани за юли и ноември 2019 г.

 НОВО: Ръководство относно хармонизираната информация във връзка със спешните действия от здравен характер - на английски език

Пиктограми — Какво означават? - кратко ръководство.

ВАЖНО: Съгласно чл. 21в, ал. 1 на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси, вносителите и потребителите надолу по веригата, които пускат на пазара смеси, класифицирани като опасни въз основа на техните ефекти върху здравето или физичните ефекти съгласно Регламент (ЕО) 1272/2008 (CLP), предоставят по електронен път в Клиниката по токсикология на Многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина "Н. И. Пирогов" на е-mail: poison_centre@mail.orbitel.bg  информация, съгласно посочения формат.

Уебстраница на Европейската агенция по химикали (ECHA) относно токсикологичните центрове.

ВАЖНО: Европейската агенция по химикали (ECHA) насърчава нотификаторите на вещества по член 40 от Регламент (ЕО) № 1272/2008 относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (CLP) да положат всички усилия за постигане на съгласувано вписване в Списъка за класификация и етикетиране съгласно член 41 от Регламента. За тази цел ECHA се е свързала с около 700 нотификатори на 11 вещества и е актуализирала уебстраницата си "Как да подадете и актуализирате вашата нотификация за класифициране и етикетиране".

Уебформа за докладване на потенциални грешки в таблица 3.1 от приложение VІ на CLP.

Проверки на безопасността на опаковките, съдържащи опасни вещества и смеси:

Регламент (ЕО) № 1272/2008 относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (CLP), както и Директива 1999/45/ЕО (Директивата за опасните препарати, DPD) предвиждат задължение определени опаковки, да бъдат снабдени със затварящи приспособления, препятстващи отварянето им от деца. От юли до декември 2015 г. ще се проведат проверки на продукти за масовия потребител, съдържащи опасни вещества или смеси, които изискват подобни затварящи приспособления. Такива продукти са например дезинфектанти, почистващи и перилни препарати и препарати за отпушване на канали. Освен приспособленията, препятстващи отварянето им от деца, инспекторите ще проверяват цялостната опаковка, а именно - да не въвежда потребителите в заблуждение (например опаковката да прилича на такава на хранителни продукти за хора или животни, лекарства или козметика). Обект на проверка ще бъде и наличието на тактилни предупреждания за опасност.

Брошура на ECHA относно класифицирането, опаковането и етикетирането на химикали

ВАЖНО: Приложими изисквания при пускането на пазара на опасни смеси

Компаниите, нотифицирали вещества по CLP и регистрантите по REACH имат възможност да обсъждат класификацията и етикетирането им чрез нов инструмент за комуникация в списъка с класификация и етикетиране на Европейската агенция по химикали (ECHA). Повече......

Във връзка с измененията на Регламент (ЕО) 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (CLP), с цел адаптирането му към актуализациите на Глобалната хармонизирана система за класификация и етикетиране на химикали (GHS), обръщаме внимание на следните изменения на регламента и датите на влизането им в сила. Повече......

Европейската агенция по химикали (ECHA) приема нотификации за списъка с класификация и етикетиране и от Изключителни Представители, определени съгласно Регламент REACH

Публично достъпна база данни на ECHA с класификация и етикетиране на вещества, нотифицирани по Регламент CLP.


Публични консултации по предложения за хармонизирана класификация и етикетиране