Категории
Превантивна дейност

Актуално

 НОВО Делегиран регламент (ЕС) 2020/11 на Комисията от 29 октомври 2019 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси с оглед на информацията във връзка със спешните действия от здравен характер. Делегираният регламент добавя някои изисквания за предоставянето на информация, свързана със спешните действия от здравен характер, и за включването на „уникален идентификатор на формулата“ в допълнителната информация на етикета на дадена опасна смес. Прилага се от 1 януари 2020 г., но вносителите и потребителите надолу по веригата са длъжни да започнат да спазват новите правила на етапи, в съответствие с поредица от дати за постигане на съответствие в зависимост от употребата, за която дадена смес се пуска на пазара. Първата такава дата е 1 януари 2020 г.

 НОВО: Хармонизиран портал за подаване на нотификации на ECHA във връзка със спешните действия от здравен характер. Порталът дава възможност за управление на нотификациите онлайн и проследяване на техния статус. Базиран е на информационните изисквания в Регламент CLP. Подобрения в потребителския интерфейс и функционалностите на Портала ще бъдат налични в бъдещите версии, планирани за юли и ноември 2019 г.

 НОВО: Ръководство относно хармонизираната информация във връзка със спешните действия от здравен характер - на английски език

Пиктограми — Какво означават? - кратко ръководство.

ВАЖНО: Съгласно чл. 21в, ал. 1 на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси, вносителите и потребителите надолу по веригата, които пускат на пазара смеси, класифицирани като опасни въз основа на техните ефекти върху здравето или физичните ефекти съгласно Регламент (ЕО) 1272/2008 (CLP), предоставят по електронен път в Клиниката по токсикология на Многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина "Н. И. Пирогов" на е-mail: poison_centre@mail.orbitel.bg  информация, съгласно посочения формат.

Уебстраница на Европейската агенция по химикали (ECHA) относно токсикологичните центрове.

ВАЖНО: Европейската агенция по химикали (ECHA) насърчава нотификаторите на вещества по член 40 от Регламент (ЕО) № 1272/2008 относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (CLP) да положат всички усилия за постигане на съгласувано вписване в Списъка за класификация и етикетиране съгласно член 41 от Регламента. За тази цел ECHA се е свързала с около 700 нотификатори на 11 вещества и е актуализирала уебстраницата си "Как да подадете и актуализирате вашата нотификация за класифициране и етикетиране".

Уебформа за докладване на потенциални грешки в таблица 3.1 от приложение VІ на CLP.

Брошура на ECHA относно класифицирането, опаковането и етикетирането на химикали

ВАЖНО: Приложими изисквания при пускането на пазара на опасни смеси

Публично достъпна база данни на ECHA с класификация и етикетиране на вещества, нотифицирани по Регламент CLP.


Публични консултации по предложения за хармонизирана класификация и етикетиране