Категории
Превантивна дейност

Полезни връзки

Референтни документи по прилагане на най-добри налични техники (НДНТ) в инсталациите, извършващи дейност по Приложение 4 на Закона за опазване на околната среда: http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/

Годишни доклади за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително (ГДОС), подадени от операторите на инсталации по Приложение 4 на ЗООС: http://eea.government.bg/bg/r-r/r-kpkz/godishni-dokladi-14/index

Сайт на Европейската комисия за често задавани въпроси по Директива 2010/75/ЕС относно емисиите от промишлеността (комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването): http://ec.europa.eu/environment/industry/stationary/ied/faq.htm