Категории
Превантивна дейност

Публични регистри по ОВОС

Министерството на околната среда и водите, съгласно чл. 102 от ЗООС и чл.3, ал.1 на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, поддържа публичен регистър с данни за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

В изпълнение на Стратегията за електронно управление в сектор опазване на околната среда на Република България, през 2013 г. е разработена  централизирана информационна система, обезпечаваща функционирането на Публичен регистър с данни за извършване на процедурите по ОВОС и Публичен регистър с данни за извършване на процедурите по екологична оценка (ЕО) на планове и програми в системата на Министерство на околната среда.

Информационната система за публичния регистър с данни за извършване на процедурите по ОВОС е реализирана като интернет базирано приложение и се поддържа като единна база данни за цялата система на Министерството на околната среда и водите –Централно управление и 16 те  Регионални инспекции по околна среда и водите (РИОСВ). Достъпът до регистъра е чрез интернет страниците на Министерството на околната среда и водите и РИОСВ.

Публичното приложение на Информационната система осигурява достъп до информацията за процедирани инвестиционни предложения по реда на раздел ІІІ, глава VІ от Закона за опазване на околната среда от компетенциите на МОСВ и РИОСВ. На потребителите е осигурен достъп до богат набор от данни и документи за текущи и приключили процедури по ОВОС, включително и за постановените решения. Предоставена е възможност за търсене по компетентен орган, инвестиционно предложение, местоположение, защитени зони и защитени територии, вид, етап и статус на процедурата по ОВОС.

 

 Публичен регистър с данни за извършване на процедурите по ОВОС