Категории
Води

Регистри по Закона за водите

Регистър на разрешителните, издавани от министъра на околната среда и водите по чл.52, ал.1, т.1 от Закона за водите - тук

Регистър за предоставените концесии за добив на минерална вода – изключителна държавна собственост - тук

Регистри по чл.182, ал.1 от Закона за водите, водени от:

 • басейновите дирекции:
  • Басейнова дирекция „Дунавски район“ - тук 
  • Басейнова дирекция „Черноморски район“ - тук
  • Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ - тук
  • Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ - тук 
 • министрите по чл.10, ал.1, т.1, 2, 3 от Закона за водите, които сключват концесионния договор - тук 
 • общински администрации – по чл.41, ал.3, т.2 от Закона за водите и за разрешителните, издадени от органа по чл.52, ал.1, т.3 от Закона за водите 
 • Изпълнителна агенция "Проучване и поддържане на р. Дунав" - за разрешителните, издадени от органа по чл. 52, ал. 1, т. 2  от Закона за водите - тук
 • генералния директор на Националния институт по метеорология и хидрология - за пунктовете и станциите за мониторинг на количеството на водите - тук