Категории
Води

Доклади

За хода на изграждане на канализационна мрежа и за осигуряване на пречистване на отпадъчните води се изготвят доклади в съответствие с разпоредбите на Директива 91/271/ЕИО относно пречистването на отпадъчните води от населените места. Подготвяните национални доклади, предоставяни на Европейската комисия по отношение на прилагането на Директивата са:

С данните от изготвените национални доклади, ЕК изготвя и публикува обобщена информация тук.

Националните доклади може да намерите по-долу:

2022 г.:

2020 г.:

2018 г.:

2016 г.:

2014 г.:

2013 г.:

2011 г.:

2009 г.:

2007 г.:

2003 г:

Описание на докладите и съдържащата се в тях информация, в съответствие с разпоредбите на Директива 91/271/ЕИО относно пречистването на отпадъчните води от населените места:

  • Доклад за състоянието и съответствието с изискванията на Директива 91/271/ЕИО по отношение  на канализационните мрежи и пречиствателните станции за отпадъчни води и генерираната утайка (съгласно чл. 15 от Директивата). Изготвя се в рамките на шест месеца след поискване от Европейската Комисия. Докладът представлява таблична информация с данни за  чувствителните зони, географски координати на обектите, наличие и процент на ползваемост на канализационната мрежа, наличие и стъпала на пречистване на изградените пречиствателни станции за отпадъчни води, съответствие с изискванията на Директивата на всяка агломерация и пречиствателна станция за отпадъчни води в обхвата на Директивата (над 2 000 е.ж.), данни за точки на заустване, обобщени данни за количеството на генерирана и прогнозно количество утайка от пречиствателните станции за отпадъчни води на населените места и обобщени данни за прогнозни средства за изграждане на канализационна мрежа и за осигуряване на пречистване на отпадъчните води, като част от доклада е и пространствена информация за чувствителните зони.
  • Доклад с програма за прилагане на изискванията на Директивата (съгласно чл. 17 от Директивата). Изготвя се на всеки две години. Докладът представлява таблична информация с данни за агломерациите в обхвата на Директивата (над 2 000 е.ж.), за които не е постигнато съответствие с изискванията по отношение на изграденост на канализационна мрежа и пречиствателна станция за отпадъчни води от населеното място, прогнозни дати за привеждане в съответствие, прогнозни средства и източници на финансиране за изграждане/доизграждане на канализационна мрежа и за осигуряване на пречистване на отпадъчните води.

Докладите предназначени за Европейската Комисия (по чл. 15 и чл. 17 от Директивата) се предоставят в определен формат на английски език. 

Всеки доклад отразява състоянието към края на предходния период (31.12.2006, 31.12.2008, 31.12.2010 и т.н.).

С Решение на Европейската Комисия от 2014 г. № 2014/431/ЕС е приет нов формат на докладване по чл. 17. След приемането на Решението Европейската Комисия прикани България, въпреки че през 2013 г. е докладвала по чл. 17, да докладва отново в новия формат. 

През 2014 г. Европейската Комисия отправи запитване към България EU Pilot-6515/14/ENVI относно прилагане на изискванията на Директивата за агломерациите с над 10 000 еквивалентни жители. По-долу в Приложение II е даден отговорът на България по запитването на Комисията.

През 2016 г. е изготвен редовен доклад по чл. 15 и по чл. 17 в новия формат. След тази година докладите са изискани с незначителни промени на формата.