Категории
Води

Нитратно уязвими зони

Заповед № РД -930/25.10.2010 г. за определяне на водите, които са замърсени и застрашени от замърсяване с нитрати от земеделски източници и уязвимите зони, в които водите се замърсяват с нитрати от земеделски източници

Приложение 1  Приложение 2  Приложение 3

Заповед № РД-635/13.08.2013г. за утвърждаване на програма за мониторинг на нитратите в подземните и повърхностни води в Дунавски, Черноморски, Източнобеломорски и Западнобеломорски райони за басейново управление

Заповед № РД -146/25.02.2015 г. за определяне на водите, които са замърсени и застрашени от замърсяване с нитрати от земеделски източници и уязвимите зони, в които водите се замърсяват с нитрати от земеделски източници

Приложение 1  Приложение 2  Приложение 3

Заповед № РД-660/28.08.2019 г. за определяне на водите, които са замърсени и застрашени от замърсяване с нитрати от земеделски източници и уязвимите зони, в които водите се замърсяват с нитрати от земеделски източници

Приложение 1 Приложение 2 Приложение 3

 

Заповед № РД-141/07.03.2011 г. на Министъра на околната среда и водите и № РД 09-189/24.03.2011г. на Министъра на земеделието и храните за утвърждаване на Програма от мерки за ограничаване и предотвратяване на замърсяването с нитрати от земеделски източници в уязвимите зони

Заповед № РД-791/27.11.2017 г. на Министъра на околната среда и водите и № РД 09-877/09.11.2017 г. на Министъра на земеделието и храните за утвърждаване на Програма от мерки за ограничаване и предотвратяване на замърсяването с нитрати от земеделски източници в уязвимите зони

Заповед № РД-237/17.03.2020 г. на Министъра на околната среда и водите и № РД 09-222/27.02.2020 г. на Министъра на земеделието, храните и горите за утвърждаване на Програма от мерки за ограничаване и предотвратяване на замърсяването с нитрати от земеделски източници в уязвимите зони

 

Доклад на Република България по член 10 на Директива 91/676/ЕИО за опазване на водите от замърсяване с нитрати от селскостопански източници за периода 2016-2019 г.