Категории
Води

Документи

Заповед № РД-758/12.12.2018 г.Тарифа за таксите, които се събират в системата на Министерство на околната среда и водите

ТАРИФА за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване (в сила от 01.01.2017 г.)

ВАЖНО! Съгласно изменения и допълнения в чл.194б от Закона за водите,  публикувани в Държавен вестник, бр. 98/27.11.2018 г., титулярите на разрешителни, включително на комплексни разрешителни, издадени по реда на Закона за опазване на околната среда, определят и декларират дължимата такса по образец, утвърден от министъра на околната среда и водите и обявен на интернет страниците на басейновите дирекции и на Министерството на околната среда и водите. 

Задължението по декларацията, по която задълженото лице е изчислило дължимата такса, се внася в срок до 15 февруари.

Заповед № РД-758/12.12.2018 г. на Министъра на околната среда и водите за утвърждаване на образци на декларации за изчисляване на дължимата такса за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване 

1. Декларация по чл. 194б от Закона за водите за водовземане от повърхностни /подземни/ минерални води - Приложение № 1 от заповедта;

2. Декларация по чл. 194б от Закона за водите за водовземане от повърхностни води с цел производство на електроенергия от ВЕЦ - Приложение № 2 от заповедта;

3. Декларация по чл.194б от Закона за водите за ползване на воден обект за изземване на наносни отложения - Приложение № 3 от заповедта;

4. Декларация по чл.194б от Закона за водите нарушаване непрекъснатостта на реката - Приложение № 4 от заповедта;

5. Декларация по чл.194б от Закона за водите за заустване на отпадъчни води в повърхностни води, за замърсяване от канализационни системи на населени места, селищни и курортни образувания - Приложение № 5 от заповедта;

6. Декларация по чл.194б от Закона за водите за заустване на отпадъчни води от промишлени предприятия, формиращи биоразградими промишлени отпадъчни води и от други обекти, формиращи отпадъчни води само с битов характер - Приложение № 6 от заповедта;

7. Декларация по чл.194б от Закона за водите за заустване на отпадъчни води в повърхностни води от промишлени предприятия по чл. 5, ал. 1, т. 3 от Тарифата за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване, (обн., ДВ, бр.2 от 2017 г.) - Приложение № 7 от заповедта;

8. Декларация по чл.194б от Закона за водите за заустване на отпадъчни води от обекти, които имат система за непрекъснат автоматизиран мониторинг, валидиран от контролиращия орган - Приложение № 8 от заповедта;

9. Декларация по чл.194б от Закона за водите за замърсяване от отвеждане на замърсители в подземните води - Приложение № 9 от заповедта.