Категории
Води

Обща информация

Селищните канализационни системи представляват съвкупност от съоръжения за събиране и пречистване на отпадъчните води, които се формират на територията на населено място или селищно образувание.

Събирането на отпадъчните води се осъществява чрез канализационна мрежа и при необходимост чрез помпени станции и в нея могат да постъпват само битови отпадъчни води или битови, промишлени и дъждовни води. Чрез довеждащ колектор отпадъчните води постъпват в пречиствателна станция за отпадъчни води, след което чрез отвеждащ колектор се заустват във водоприемник.