Категории
Води

Планове за управление на речните басейни 2016 – 2021 г.

- резюме на ПУРБ, версия на български език

- резюме на ПУРБ, версия на английски език (summary of the River basin management plans in English)

Решение № 1110/29.12.2016 г. на Министерски съвет за приемане на План за управление на речните басейни в Дунавски район (2016-2021) и Националната програма за изпълнението му

Решение № 1107/29.12.2016 г. на Министерски съвет за приемане на План за управление на речните басейни в Черноморски район (2016-2021) и Националната програма за изпълнението му

Решение № 1106/29.12.2016 г. на Министерски съвет за приемане на План за управление на речните басейни в Източнобеломорски район (2016-2021) и Националната програма за изпълнението му

Решение №1108/29.12.2016 г. на Министерски съвет за приемане на План за управление на речните басейни в Западнобеломорски район (2016-2021) и Националната програма за изпълнението му

Национални подкрепящи документи

Програми за мониторинг 2015 г. -2021 г.