Категории
Води

Указания за прилагане на Тарифата

Указания за определяне и изчисляване на дължимите такси за замърсяване от заустване на отпадъчни води, съгласно разпоредбите на Тарифа за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване (обн., ДВ, бр.2/06.01.2017 г.)

БД "Дунавски район" - Регистър с корекционни коефициенти за изчисляване на такси при заустване на отпадъчни води

БД "Черноморски район" - Регистър с корекционни коефициенти за изчисляване на такси при заустване на отпадъчни води

БД "Източнобеломорски район" - Регистър с корекционни коефиценти за изчисляване на такси при заустване на отпадъчни води

БД "Западнобеломорски район" - Регистър с корекционни коефициенти за изчисляване на такси при заустване на отпадъчни води

ТАРИФА за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване (в сила 01.01.2012 г. и отменена на 01.01.2017 г.)

Дължими такси за административни услуги

Банкови сметки за внасяне на дължими административни такси

Банкови сметки за заплащане на таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване (по чл.194, ал.1 от ЗВ