Категории
Води

Указания за прилагане на Тарифата

ВАЖНО! Съгласно изменения и допълнения в чл.194б от Закона за водите,  публикувани в Държавен вестник, бр. 98/27.11.2018 г., титулярите на разрешителни, включително на комплексни разрешителни, издадени по реда на Закона за опазване на околната среда, определят и декларират дължимата такса по образец, утвърден от министъра на околната среда и водите и обявен на интернет страниците на басейновите дирекции и на Министерството на околната среда и водите. 

Задължението по декларацията, по която задълженото лице е изчислило дължимата такса, се внася в срок до 15 февруари.

Указания за определяне и изчисляване на дължимите такси за замърсяване от заустване на отпадъчни води, съгласно разпоредбите на Тарифа за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване (обн., ДВ, бр.2/06.01.2017 г.)

БД "Дунавски район" - Регистър с корекционни коефициенти за изчисляване на такси при заустване на отпадъчни води

БД "Черноморски район" - Регистър с корекционни коефициенти за изчисляване на такси при заустване на отпадъчни води

БД "Източнобеломорски район" - Регистър с корекционни коефиценти за изчисляване на такси при заустване на отпадъчни води

БД "Западнобеломорски район" - Регистър с корекционни коефициенти за изчисляване на такси при заустване на отпадъчни води 

ТАРИФА за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване (в сила от 01.01.2017 г.)

ТАРИФА за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване (в сила 01.01.2012 г. и отменена на 01.01.2017 г.)